drukuj    zapisz    Powrót do listy

6191 Żołnierze zawodowi, Odrzucenie skargi, Dowódca Jednostki Wojskowej, Odrzucono skargę, II SA/Wa 628/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-23, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 628/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-23 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-05-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Przemysław Szustakiewicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6191 Żołnierze zawodowi
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dowódca Jednostki Wojskowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 53 par 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Przemysław Szustakiewicz po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. Z. na decyzję Dowódcy Wojsk Lądowych z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwolnienia z obowiązku zwrotu kosztów nauki postanawia - odrzucić skargę -

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

W niniejszej sprawie A. Z. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Dowódcy Wojsk Lądowych z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwolnienia z obowiązku zwrotu kosztów nauki. Z uwagi na fakt, iż brak było możliwości stwierdzenia daty wniesienia skargi do Sądu, a organ w odpowiedzi na skargę oświadczył, iż nie dysponuje takim dowodem nadania, Sąd pismem z dnia 12 maja 2008 r. wezwał skarżącego do udzielenia informacji w jakiej dacie nadał on ww. skargę oraz nadesłania dowodu nadania, o ile posiada taki dokument. W odpowiedzi na wezwanie skarżący nadesłał dowód nadania skargi na decyzję Dowódcy Wojsk Lądowych z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...], z którego wynika, iż została ona nadana w dniu 27 marca 2008 r.

Zestawiając datę doręczenia A. Z. zaskarżonej decyzji - 25 lutego 2008 r. z datą wniesienia skargi - 27 marca 2008 r. należy stwierdzić, że skarga została wniesiona z uchybieniem terminu określonego w art. 53 § 1 powołanej ustawy (ostatni dzień terminu do wniesienia skargi upłynął w dniu 26 marca 2008 r.). Skarżący nie złożył wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na podstawie art. 87 cyt. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt