drukuj    zapisz    Powrót do listy

6230 System oceny zgodności, certyfikacja, , Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Odrzucono skargę, VI SA/Wa 596/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 596/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-18 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-03-31
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Izabela Głowacka-Klimas /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6230 System oceny zgodności, certyfikacja
Skarżony organ
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. K. na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia [...] stycznia 2008 r. Nr [...] w przedmiocie nakazu wycofania z obrotu oraz zakaz dalszego przekazywania użytkownikom, konsumentom oraz dystrybutorom wyrobu ([...]) postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] lutego 2008 r. W. K. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia [...] stycznia 2008 r. Nr [...] w przedmiocie nakazu wycofania z obrotu oraz zakaz dalszego przekazywania użytkownikom, konsumentom oraz dystrybutorom wyrobu (radiotelefonu [...])

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dnia [...] kwietnia 2008 r., skarżący został wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi, poprzez uiszczenie wpisu sądowego w wysokości 200 złotych, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Pismo prawidłowo doręczone dwukrotnie awizowane, w dniach [...] kwietnia 2008 r. i [...] kwietnia 2008 r. zostało zwrócone przez Urząd Pocztowy z adnotacją "nie podjęto w terminie".

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje :

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie bowiem z treścią art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z póżn. zm. zwanej dalej p.p.s.a) skargę, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis Sąd odrzuca.

Wezwanie do uiszczenia wpisu było dwukrotnie awizowane, po raz drugi [...] kwietnia 2008 r., i zostało zwrócone przez pocztę wobec niepodjęcia w terminie. Tym samym uznać należy, że wezwanie zostało prawidłowo doręczone. Zatem stosownie do treści art. 73 i art. 65 § 2 p.p.s.a. oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę termin do uiszczenia wpisu biegł od dnia [...] maja 2008 r., upłynął natomiast w dniu [...] maja 2008 r. W tym terminie skarżący nie uiścił należnego wpisu, gdyż do dnia [...] maja 2008 r., w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie zidentyfikowano ww. wpłaty wpisu sądowego (informacja z Oddziału Finansowo-Budżetowego).

Mając na uwadze, iż skarżący w zakreślonym terminie nie uiścił należnego wpisu sądowego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 220 § 1 i 3 – p.p.s.a orzekł jak w postanowieniu.Powered by SoftProdukt