drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, , Wojewoda, Zwolniono od kosztów sądowych w części
Zwolniono od kosztów sądowych w części, II SA/Łd 468/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-08-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Łd 468/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-08-12  
Data wpływu
2008-06-17
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Agnieszka Grosińska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych w części
Zwolniono od kosztów sądowych w części
Sentencja

Dnia 12 sierpnia 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział II w składzie następującym: Referendarz sądowy Agnieszka Grosińska po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2008 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku C. P. i B. P. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi C. P. i B. P. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania p o s t a n a w i a przyznać skarżącym prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych ponad kwotę uiszczonego wpisu sądowego w wysokości 100 (sto) złotych, w pozostałej części wniosek oddalić.

Uzasadnienie

II SA/Łd 468/08

U Z A S A D N I E N I E

C. P. i B. P. wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 18 czerwca 2008 roku skarżący zostali wezwani do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi. W dniu 3 lipca 2008 roku kwota wpisu sądowego została uiszczona.

W dniu 5 sierpnia 2008 roku do tut. Sądu wpłynął wniosek skarżących o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sadowych.

Jak wynika ze złożonego oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach skarżący prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. C. P. posiada dom o powierzchni 104 m kw. oraz nieruchomość rolą o powierzchni 0,21 ha, otrzymuje emeryturę w wysokości 713 złotych. B. P. dzierżawi gospodarstwo ogrodnicze, prowadzi działalność gospodarczą, deklarując miesięczny dochód w wysokości 74 złotych. Skarżący nie zadeklarowali posiadania oszczędności, papierów wartościowych ani wartościowych przedmiotów. W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazali, iż koszty sądowe stanowią znaczne obciążenie na domowego budżetu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje.

Stosownie do przepisów art. 243 § 1 i art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.Nr 153 poz. 1270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., osobie fizycznej przyznaje się, na jej wniosek, prawo pomocy w zakresie całkowitym, jeżeli wykaże, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, a w zakresie częściowym, jeżeli wykaże, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Od Sądu zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania prawa pomocy.

Mając na uwadze sytuację materialną, przedstawioną przez stronę skarżącą, Sąd uznał za uzasadnione przyznanie skarżącym prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych ponad kwotę uiszczonego wpisu sądowego. Zdaniem Sądu strona w sposób dostateczny wykazała, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów udziału w postępowaniu przed sądem administracyjnym, jednak na uwagę zasługuje i ten fakt, że skarżący uiścili już wpis sądowy. Powyższe oznacza, iż byli w stanie wygospodarować środki niezbędne do partycypacji w kosztach postępowania, zatem w tym zakresie wniosek strony nie może zostać uwzględniony.

Wobec powyższego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2, art. 245 § 4 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu.

A. T.-P.Powered by SoftProdukt