drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, , Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wstrzymano wykonanie zaskarżonej decyzji, II SA/Łd 263/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-04-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Łd 263/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-04-17  
Data wpływu
2008-04-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Joanna Sekunda-Lenczewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Sygn. powiązane
II OZ 800/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-08
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Wstrzymano wykonanie zaskarżonej decyzji
Sentencja

Dnia 17 kwietnia 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi –Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Joanna Sekunda-Lenczewska po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J.P., K.H., J.M., O.M. i M.M. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi J.P., K.H., J.M., O.M. i M.M. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] z dnia [...] r. Nr [...], znak [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji. B.C.

Uzasadnienie

W dniu 7 marca 2008 r. J.P., K.H., J.M., O.M. i M.M. reprezentowani przez adwokata wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] z dnia [...] r. Nr [...], znak [...] nakazującą rozbiórkę konstrukcji dachu po spaleniu oraz rozbiórkę ściany południowej do wysokości eliminującej zagrożenie, w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Ł., przy ul. A 13.

W skardze zawarli wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Uzasadniając wniosek, skarżący podali, iż sporne rozstrzygnięcie nie precyzuje sposobu, zakresu i warunków technicznych przeprowadzenia robót rozbiórkowych. W przekonaniu skarżących rozebranie części ścian i stropów naruszy integralność konstrukcji budynku i może spowodować niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi oraz ich mienia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 61 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego aktu administracyjnego. Sąd może jednak na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania tego aktu, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Postanowienie Sądu dotyczące wstrzymania wykonania decyzji w razie zmiany okoliczności może być stosownie do treści art. 61 § 4 tej ustawy w każdym czasie zmienione lub uchylone przez sąd rozpoznający sprawę.

Jak wynika z powyższego przepisu wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu administracyjnego ma charakter wyjątkowy, a jego warunkiem jest uprawdopodobnienie przez wnioskodawcę istnienia przesłanek wymienionych w cytowanym art. 61.

W przekonaniu Sądu, skarżący wskazali okoliczności, które uzasadniają wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Uprawdopodobnili bowiem, że wykonanie rozbiórki konstrukcji dachu oraz ściany południowej może spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz narazić ich na znaczne straty materialne i wywołać trudne do odwrócenia skutki.

W tym stanie rzeczy, Sąd na podstawie art. 61 § 3 i § 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270) orzekł jak w sentencji postanowienia.

B.C.Powered by SoftProdukt