drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Prawo pomocy, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odmówiono przyznania prawa pomocy w części, II SA/Rz 106/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-03-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Rz 106/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie

Data orzeczenia
2008-03-03  
Data wpływu
2008-02-08
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Sędziowie
Paweł Zaborniak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odmówiono przyznania prawa pomocy w części
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par 1 pkt 1 i 2, art. 258 par 2 pkt 7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie Przewodniczący referendarz sądowy Paweł Zaborniak po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. S. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od opłat sądowych, w sprawie ze skargi S. S. na decyzję, Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, z dnia [...] grudnia 2007r. nr [...], wydaną w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego, - postanawia - odmówić zwolnienia od opłat sądowych.

Uzasadnienie

Sygn. II SA/Rz 106/08

Uzasadnienie

S. S. w sprawie o sygn. II SA/Rz 106/08 zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie (WSA) z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w zakresie częściowym. W piśmie z dnia 20 lutego 2008r., kierowanym do Sądu, skarżący jednoznacznie wyjaśnił, iż częściowe zwolnienie od kosztów sądowych powinno nastąpić na jego rzecz w zakresie opłat sądowych.

Sprawa o sygn. II SA/Rz 106/08, dotyczy skargi S. S. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (dalej PWINB), wydaną w sprawie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego. Sprawa o sygn. II SA/Rz 106/08, nie została zakończona przed WSA. Na obecnym etapie postępowania, S. S. zobowiązany jest do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500 zł. Wpis o podanej kwocie jest należny z tytułu wniesienia skargi na decyzję PWINB.

Stwierdzono, co następuje:

S. S. składając w niniejszej sprawie wniosek o przyznanie prawa pomocy, wyraźnie ograniczył zakres swojego żądania do zwolnienia od obowiązku ponoszenia opłat sądowych, czyli wpisów sądowych i opłat kancelaryjnych, jakie mogą wystąpić w sprawie sygn. II SA/Rz 106/08. Wnioskujący określając takie granice swego żądania, wyraża gotowość uiszczenia wydatków sądowych. Ze względu na tak ustalone granice wniosku o prawo pomocy, skarżący powinien udowodnić, że spełnia przesłanki, o których mowa w treści art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm.; zwana dalej P.p.s.a.). W myśl tego przepisu, prawo pomocy w zakresie częściowym może otrzymać osoba fizyczna, jeżeli wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania sądowego bez uszczerbku na poziomie swego koniecznego utrzymania.

Zdaniem Sądu, sytuacja majątkowa i dochodowa wnioskującego nie uzasadnia konieczności przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od opłat sądowych.

Za odmową przyznania prawa pomocy we wskazanym powyżej zakresie przemawiają następujące okoliczności. Rodzinę w skład, której wchodzi skarżący, tworzą trzy osoby. Wraz ze skarżącym mieszka jego żona A. S. oraz syn M.S.. S. S. jest osobą schorowaną i w podeszłym wieku. Jego stan zdrowia wymaga zakupu lekarstw. Tego rodzaju koszty obciążają budżet strony skarżącej w skali miesiąca na łączną kwotę 400 zł. Leczenia wymaga też żona skarżącego. Inne niezbędne wydatki np. w postaci zakupu gazu, energii elektrycznej obciążają budżet rodziny S. na kwotę 655 zł. Wspólny dochód członków rodziny został określony w wysokości 4’554 zł. Po pokryciu wydatków na koszty utrzymania koniecznego rodzinie pozostaje do zagospodarowania kwota 3499 zł. (brutto). Z tej kwoty rodzina dokonuje zakupu niezbędnej żywności. Zdaniem Sądu z pozostałej po pokryciu wydatków niezbędnych (tj. lekarstw, żywności oraz opłat za utrzymanie lokalu) kwoty dochodów, S. S. będzie w stanie bez najmniejszego uszczerbku na poziomie swego utrzymania i rodziny uiścić opłaty sądowe. Ten wniosek jest zasadny tym bardziej, że potrzeby mieszkaniowe rodziny wnioskującego są w całości zaspokojone. S. S. posiada lokal mieszkalny o pow. 75 m². Należy w tym miejscu wyjaśnić wnioskującemu, iż prawo pomocy ma charakter wyjątkowy. Zasadą jest ponoszenie przez uczestnika postępowania tych kosztów postępowania, które spowodowało jego działanie w sprawie. Zastosowanie instytucji prawa pomocy, podobnie jak umorzenie zaległości podatkowych, powoduje utratę dochodów budżetu państwa. W oczywisty sposób wpływa to, na możliwości zaspokajania przez władze państwowe potrzeb społecznych.

Z tych przyczyn należało odmówić przyznania prawa pomocy S. S. w oparciu o przepisy art. 246 § 1 pkt 1 i 2 i art. 258 § 2 pkt 7 P.p.s.a.Powered by SoftProdukt