drukuj    zapisz    Powrót do listy

6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.), , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Zwolniono od kosztów sądowych, I SA/Kr 255/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Kr 255/08 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-06-12  
Data wpływu
2008-02-22
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Michał Śmiałowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie: Michał Śmiałowski po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2008r. na posiedzeniu niejawnym wniosku B. B. W. o zwolnienie od kosztów sądowych, w sprawie skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] , nr [...] w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na umorzenie zaległości podatkowej postanawia: zwolnić stronę skarżącą od kosztów sądowych

Uzasadnienie

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wpłynął wniosek B. B - W o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, w sprawie skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego , z dnia [...]. , nr [...] w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na umorzenie zaległości podatkowej

Jak wynika z uzasadnienia wniosku, zawartego w nim "oświadczenia

o stanie rodzinnym , majątku i dochodach" oraz akt sprawy, B. B. – W. ur. w [...] prowadzi gospodarstwo domowe wraz z córką M.W. ur. w [...]. Matka i córka utrzymują się tylko z renty inwalidzkiej B. B – W wynoszącej 620 zł. miesięcznie brutto. Ma ona niedowład kończyn górnych oraz dolnych i porusza się przy pomocy lasek. M. W. jest osobą bezrobotną, która nie może znaleźć pracy. Sytuacja ta powoduję , iż obu paniom brakuje często środków na egzystencję. W związku z tym pomaga im finansowo Zespól Opieki Społecznej w P.

Strona skarżąca nie posiada żadnych nieruchomości, oszczędności czy przedmiotów wartościowych. Mieszka w mieszkaniu córki o pow. 51 m2.

Wniosek strony skarżącej zasługuje zdaniem orzekającego na uwzględnienie.

Przyznanie prawa pomocy zgodnie z art. 246§1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z dnia 30 września 2002r. Nr 153, poz .1270) przysługuje osobie fizycznej , gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (prawo pomocy w zakresie całkowitym) lub gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (prawo pomocy w zakresie częściowym).

Udzielenie stronie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym jest więc formą jej dofinansowania z budżetu państwa

i przez to powinno sprowadzać się do wypadków, w których zdobycie przez stronę środków na sfinansowanie udziału w postępowaniu sądowym jest rzeczywiście, obiektywnie niemożliwe.

Sytuacja B. B. – W. nie daje zdaniem orzekającego możliwości poniesienia przez nią kosztów sądowych – nawet stosunkowo niewysokich jak w niniejszej sprawie. Uzyskiwane przez rodzinę środki finansowe są tak niskie, iż konieczność uiszczenia kosztów sądowych spowodowałaby zagrożenie egzystencji matki i córki a wręcz uniemożliwiłaby realizację ich podstawowych potrzeb życiowych.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz działając w oparciu o zasadę, iż nie można ograniczać prawa do sądu osobom, którym brak środków finansowych uniemożliwia dostęp do wymiaru sprawiedliwości, orzekający przychylił się do wniosku B. B. – W, zwalniając ją od kosztów sądowych.

W związku z tym, na podstawie art. 244§1 , art. 245§3, art. 246§1 pkt.2

w zw. z art. 258 § 2, pkt 7) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z dnia 30 września 2002r. Nr 153, poz .1270) orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt