drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, , Dyrektor Izby Skarbowej,  , I SA/Łd 289/04 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-05-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Łd 289/04 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2004-05-26 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2004-05-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Wiktor Jarzębowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA W. Jarzębowski (spr.), Sędziowie NSA, , po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. M. na decyzję Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie : odmowy zmiany rozstrzygnięcia dokonanego przez organ I inst. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego za 2001 r. p o s t a n a w i a odrzucić skargę

Uzasadnienie

I SA/ Łd 286/04

Uzasadnienie

W dniu 14 maja 2004r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wpłynęła skarga na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w sprawie nie uwzględniania żądania o wstrzymanie wykonania decyzji Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego Ł.-G. określającej wysokość zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001r.

Zgodnie z treścią przepisu art. 3 § 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r, Nr 153, poz. 1270) kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg n postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym , na które służy zażalenie. A ponadto zgodnie z art.52 § 1 powyższej ustawy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Na postanowienie będące przedmiotem skargi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa i pouczeniem w nim zawartym nie służy zażalenie, ani innych środek odwoławczych.

Wobec powyższego przedmiotowa skarga podlega odrzuceniu na podstawie

art. 58 § 1 pkt 6 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt