drukuj    zapisz    Powrót do listy

6200 Choroby zawodowe, Ochrona zdrowia, Inspektor Sanitarny, Zawieszono postępowanie., III SA/Gd 12/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-02-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Gd 12/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2008-02-21  
Data wpływu
2008-01-08
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Anna Orłowska /przewodniczący/
Felicja Kajut
Alina Dominiak /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6200 Choroby zawodowe
Hasła tematyczne
Ochrona zdrowia
Skarżony organ
Inspektor Sanitarny
Treść wyniku
Zawieszono postępowanie.
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 125 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 21 lutego 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Orłowska, Sędziowie Sędzia WSA Alina Dominiak (spr.),, Sędzia WSA Felicja Kajut, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Agnieszka Januszewska, po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2008 r. na rozprawie sprawy ze skargi J. H. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia 6 listopada 2007 r. Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia zawiesić postępowanie.

Uzasadnienie

Sprawa będąca przedmiotem rozpoznania przez Sąd dotyczy skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] z dnia 6 listopada 2007 r. wydanej między innymi na podstawie § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. Nr 132, poz. 1115), utrzymującej w mocy decyzję [...] Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie choroby zawodowej.

Sądowi z urzędu wiadomo, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie postanowieniem z dnia 6 lutego 2007 r. sygn. akt III SA/Kr 125/06 zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym: "czy przepisy art. 237 § 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz wykonawczego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. nr 132, poz. 1115) są zgodne z art. 66 ust. 1 w zw. z art. 92 ust. 1 zd. 2 Konstytucji RP".

Przedmiotowe pytanie Trybunał Konstytucyjny przyjął do rozpoznania pod sygnaturą P 23/07.

W myśl art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku postępowania toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Stwierdzić należy, że w sprawie niniejszej zachodzi sytuacja unormowana w wyżej przytoczonym przepisie - rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku postępowania toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Mając na względzie powyższe Sąd na mocy art. 125 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt