drukuj    zapisz    Powrót do listy

6321 Zasiłki stałe, Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, odrzucono skargę, II SA/Bd 660/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-08-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bd 660/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy

Data orzeczenia
2008-08-28 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-08-22
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Sędziowie
Małgorzata Włodarska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6321 Zasiłki stałe
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Małgorzata Włodarska po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] maja 2008 r., nr [...] w przedmiocie zasiłku stałego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] lipca 2008 r. Z. S. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] maja 2008 r., nr [...]

w przedmiocie zasiłku stałego.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270; z późn. zm.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie skarżącej rozstrzygnięcia

w sprawie.

Jak wynika ze znajdującego się w aktach administracyjnych organu zwrotnego potwierdzenia odbioru, kwestionowana decyzja została doręczona skarżącej

w dniu [...] czerwca 2008 r., termin trzydziestodniowy na wniesienie skargi upływał zatem dla niej z dniem [...] lipca 2008 r. Tymczasem skarga została wniesiona przez nią w dniu [...] lipca 2008 r. (data stempla pocztowego na kopercie k. [...]), a więc

z uchybieniem ustawowego terminu przewidzianego do jej wniesienia.

Wobec powyższego Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia

30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę odrzucił.Powered by SoftProdukt