drukuj    zapisz    Powrót do listy

6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych, , Dyrektor Izby Skarbowej, Zwolniono od kosztów sądowych, I SA/Kr 1509/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-31, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Kr 1509/07 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-01-31  
Data wpływu
2007-12-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Agnieszka Góra /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - Agnieszka Góra po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2008r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. M. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego p o s t a n a w i a zwolnić stronę skarżącą od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

W dniu 17 stycznia 2008r. A. M. złożył wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] wydane w sprawie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

Skarżący domaga się zwolnienia z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych z uwagi na bardzo niski dochód, wiele dodatkowych obciążeń domowego budżetu. Podnosi, iż jest inwalidą I grupy, leczącym się w Instytucie [...] aktualnie przechodzi [...], nie jest, ze względu na zły stan zdrowia, osobą zdolną do samodzielnej egzystencji.

Zdaniem Sądu, wniosek skarżącego zasługuje na uwzględnienie.

Z dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy wynika, iż skarżący prowadzi gospodarstwo domowe z żoną i trzema córkami. Rodzina utrzymuje się jedynie z renty I grupy inwalidzkiej skarżącego w kwocie 408,94 zł oraz zasiłków rodzinnych w łącznej kwocie 453,00 zł. Łącznie zatem dochody 5-osobowej rodziny wynoszą 861,94 zł. Z oświadczeń wnioskodawcy wynika, iż ponosi on znaczne koszty utrzymania i leczenia. Jest trwale niezdolny do pracy.

Jednocześnie, z oświadczenia skarżącego, zawartego w formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, iż posiada on dom o pow. 80 m2. Skarżący nie wykazuje żadnych cennych ruchomości ani oszczędności.

Instytucja zwolnienia od kosztów sądowych i przyznania kwalifikowane zastępstwa prawnego stanowi w istocie pomoc państwa dla osób, które z uwagi na ich trudną sytuację materialną nie mogą uiścić bez wywołania uszczerbku w koniecznych kosztach utrzymania siebie i rodziny. Ubiegający się o taką pomoc winien więc w każdym wypadku poczynić oszczędności we własnych wydatkach, do granic zabezpieczenia koniecznych kosztów utrzymania siebie i rodziny. Dopiero gdyby poczynione w ten sposób oszczędności okazały się niewystarczające - może zwrócić się o pomoc państwa.

Zgodnie z art. 246 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - prawo pomocy w zakresie całkowitym może być przyznane, gdy osoba wykaże, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, natomiast w zakresie częściowym - gdy wykaże, iż nie w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku w koniecznym utrzymaniu siebie i rodziny.

Użyte w art. 246 ustawy sformułowanie "gdy osoba wykaże" oznacza, iż to na wnoszącym o przyznanie prawa pomocy spoczywa ciężar dowodu, iż znajduje się w sytuacji uprawniającej do skorzystania z prawa pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym. Powołany przepis nie pozostawia wątpliwości co do tego, iż inicjatywa dowodowa zmierzająca do wykazania, iż zachodzą przesłanki pozytywne dla uwzględnienia wniosku spoczywa na wnioskodawcy.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Sądu, skarżący wykazał, iż w obecnej sytuacji majątkowej i rodzinnej, biorąc pod uwagę wysokość comiesięcznego dochodu, wykazaną niezdolność do pracy, ciężką chorobę i koszty z nią związane, nie jest w stanie, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i najbliższych ponieść kosztów wpisu sądowego i ew. innych kosztów w niniejszej sprawie. W związku z powyższym, zwolnienie strony od konieczności uiszczenia wpisu oraz innych kosztów sądowych Sąd uznał za uzasadnione. Tym bardziej, iż zgodnie z treścią art. 246 par. 1 pkt 2 cyt. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - regulacja w nim zawarta stanowi odstępstwo od zasady ustanowionej w treści art. 199, na mocy której strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Przytoczone we wniosku zaś okoliczności winny zatem uzasadniać wyjątkowe traktowanie o jakim mowa w powołanym przepisie. Przez uszczerbek zaś utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny należy rozumieć zachwianie sytuacji materialnej i bytowej strony skarżącej w taki sposób, iż nie jest ona w stanie zapewnić sobie minimum warunków socjalnych.

Zdaniem Sądu, w przedmiotowej sprawie okoliczności takie zostały wykazane w stopniu uzasadniającym zwolnienie strony od konieczności uiszczenia wpisu sądowego i ewentualnych innych kosztów sądowych w sprawie. Skarżący jest osobą schorowaną, o niewielkich dochodach, leczącym się w Instytucie [...], posiadająca I grupę inwalidzką. Ze względu na stan zdrowia znaczną część swych dochodów zmuszony jest przeznaczać na leczenie oraz codzienne utrzymanie. Dochody rodziny skarżącego w wysokości 861,94 zł miesięcznie przy jednoczesnych obciążeniach, zdaniem Sądu, nie pozwalają na poczynienie przez wnioskodawcę oszczędności.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł, jak w sentencji na podstawie art. 243 § 1, art. 244 § 1, art. 245 oraz art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ).Powered by SoftProdukt