drukuj    zapisz    Powrót do listy

6309 Inne o symbolu podstawowym 630 6111 Podatek akcyzowy, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Celnej, Odrzucono skargę, I SA/Sz 317/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-06-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Sz 317/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2008-06-26 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Krystyna Zaremba /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6309 Inne o symbolu podstawowym 630
6111 Podatek akcyzowy
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Sędzia N S A - Krystyna Zaremba po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.B. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia i zwrotu nadpłaty podatku akcyzowego p o s t a n a w i a: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Decyzją Nr [...] z dnia [...], wydaną w trybie odwoławczym, Dyrektor Izby Celnej w S. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w S., określającą S.N. należne zobowiązanie w podatku akcyzowym oraz odmawiającą stwierdzenia i zwrotu nadpłaty podatku akcyzowego.

Decyzja organu II instancji została doręczona skarżącemu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w dniu 31 marca 2008 r.

W dniu 16 maja 2008 r. skarżący S.N. wniósł osobiście skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, za pośrednictwem Dyrektora Izby Celnej w S.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. W przypadku gdy ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy (art. 83 § 2 powołanej ustawy).

Strona została pouczona o treści przepisu art. 53 § 1 powołanej ustawy przy doręczeniu decyzji Dyrektora Izby Celnej w S. z dnia [...] Nr [...]. Decyzja została doręczona skarżącemu w dniu 31 marca 2008 r. Termin do wniesienia skargi upływał więc w dniu 30 kwietnia 2008 r., który to dzień nie był dniem ustawowo wolnym od pracy.

Wobec tego, iż skarga została wniesiona w dniu 16 maja 2008 r. a więc po upływie terminu przewidzianego do jej wniesienia, skargę należało odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Stosownie bowiem do treści wskazanego przepisu, sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.Powered by SoftProdukt