drukuj    zapisz    Powrót do listy

601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu, Budowlane prawo, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Oddalono skargę, SA/Sz 2316/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-07-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

SA/Sz 2316/03 - Wyrok WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2004-07-07 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2003-12-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Arkadiusz Windak /sprawozdawca/
Barbara Gebel
Danuta Strzelecka-Kuligowska /przewodniczący/
Symbol z opisem
601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 ar 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Danuta Strzelecka-Kuligowska Sędziowie: Sędzia WSA Barbara Gebel Asesor WSA Arkadiusz Windak /spr./ Protokolant st. sekr. Sąd. Joanna Białas-Gołąb po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lipca 2004 r. sprawy ze skargi I. M. w przedmiocie wymierzenia grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego z tytułu niewykonania wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie O/Z w Poznaniu z dnia [...] r. o d d a l a skargę

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] r. złożyła skargę w przedmiocie niewykonania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Poznaniu z dnia [...] r., Wyrokiem tym Sąd zobowiązał Kierownika Urzędu Rejonowego do wydania w terminie jednego miesiąca decyzji z wniosku skarżącej o nakazanie [...] wykonania w oznaczonym terminie zmian lub przeróbek w zaadaptowanej części strychu na mieszkanie w budynku przy [...].

W obszernym uzasadnieniu skargi [...] opisała dotychczasowy przebieg sprawy związany z dokonaną przez [...] adaptacją poddasza znajdującego się nad mieszkaniem skarżącej oraz stworzeniem odkrytego tarasu. Skutkiem powstania tarasu, wykonanego w ocenie skarżącej z naruszeniem przepisów prawa budowlanego, jest bezustanne zalewanie jej mieszkania znajdującego się poniżej.

[...] wskazała również, że w dniu [...] r. (winno być: [...] r.) zwróciła się ponownie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego prosząc o wykonanie wyroku NSA O/Z w Poznaniu z dnia [...] r. Otrzymała jednak decyzję odmowną w uzasadnieniu której podano m.in., że w sprawach remontu może zwrócić się do administracji budynku.

Decyzję tą odczytała jako niewykonanie i zmianę treści wskazanego wyroku NSA

Ponadto nadmieniła, że od decyzji tej odwołała się do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego lecz nauczona przykrym doświadczeniem z góry uznała, że sprawa będzie załatwiona negatywnie. Ze względu na fakt, że 02 grudnia upłynie 10 lat od dnia wydania wyroku przez NSA i w obawie aby wyrok ten nie uległ przedawnieniu, zwróciła się o skorzystanie przez Sąd z uprawnień wynikających z art. 31 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym w celu przymuszenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do wykonania w/w wyroku.

W piśmie z dnia [...] r. przekazanym wraz z 7 załącznikami stanowiącym uzupełnienie skargi, wniosła również o przyznanie kosztów postępowania.

Odpowiadając na skargę Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wyjaśnił, że decyzją z dnia [...] r., znak: [...] odmówił wydania na [...] nakazu dokonania zmian lub przeróbek w zaadaptowanej części strychu uzasadniając to zakończeniem postępowania administracyjnego w przedmiocie przebudowy strychu na mieszkanie nr x poprzez wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie z dnia [...] r., utrzymanej w mocy decyzją organu II instancji z dnia [...] r. Jednocześnie organ wskazał, że rozpatrując zgłoszenie [...] z dnia [...] r. o wystąpieniu przecieków w jej mieszkaniu, w dniu [...] r. Prezydent Miasta wydał decyzję znak: [...] nakazującą Wspólnocie Mieszkaniowej - właścicielowi tej nieruchomości, usunięcie przecieków występujących między tarasem powstałym w wyniku adaptacji części strychu na lokal mieszkalny nr x i lokalem mieszkalnym nr y, w którym zamieszkuje skarżąca.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, z w a ż y ł, co następuje.

Z mocy art. 85 i art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271) w miejsce Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Ośrodka Zamiejscowego w Szczecinie utworzony został z dniem 1 stycznia 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, który właściwy jest do rozpoznawania skarg wniesionych przed tą datą do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie w sprawach, w których postępowanie nie zostało zakończone. Sprawy, w których postępowanie nie zostało zakończone, podlegają rozpoznaniu na podstawie przepisów ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 15, poz. 1270).

Przedmiotem sprawy jest złożona przez [...] skarga oparta na art. 31 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.), tj. o nałożenia grzywny na organ, który nie wykonał orzeczenia Sądu uznającego jego bezczynność. Aktualnie kwestię tą normuje przepis art. 154 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Stosownie do treści art. 154 § 1 cyt. ustawy w razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie żądając wymierzenia temu organowi grzywny. Sąd może ponadto orzec o istnieniu lub nieistnieniu uprawnienia lub obowiązku, jeżeli pozwala na to charakter sprawy oraz niebudzące uzasadnionych wątpliwości okoliczności jej stanu faktycznego i prawnego (art. 154 § 2). Wykonanie wyroku lub załatwienie sprawy po wniesieniu skargi, o której mowa w § 1, nie stanowi podstawy do umorzenia postępowania lub oddalenia skargi (art. 154 § 3).

W dotychczasowym orzecznictwie Naczelnego Sąd Administracyjnego ugruntowało się stanowisko, że skarga o wymierzenie organowi grzywny jest skargą w odrębnej, samodzielnej sprawie z punktu widzenia jej podstaw prawnych (por. "Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym z orzecznictwem" pod red. R. Hausera, Wydawnictwo Prawnicze, Wydanie II, Warszawa 1998, teza 1 do art. 31 ustawy o NSA, s. 495; postanowienie NSA z 25 maja 2001 r., Lex nr 57181; postanowienie NSA z 29 maja 2001 r., Lex nr 80655).

Skarżąca wnosząc o ukaranie grzywną Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i tym samym przymuszenie organu do wykonania wyroku NSA O/Z w Poznaniu z dnia [...] r. stwierdziła, że organ nadzoru budowlanego zobowiązania płynącego z w/w wyroku nie wykonał. Jednocześnie podała, że organ nadzoru budowlanego wydał decyzję z dnia [...] r., znak: [...] odmawiając wydania nakazu na [...] wykonania zmian lub przeróbek w zaadaptowanej części strychu w budynku wielorodzinnym na nieruchomości przy [...] . Kopię decyzji skarżąca przedłożyła jako jeden z załączników do skargi.

W tym miejscu należy podkreślić, że wyrok NSA O/Z zobowiązywał Kierownika Urzędu Rejonowego do wydania decyzji, którą rozpatrzony miał zostać wniosek skarżącej z [...] r. o nakazanie [...] wykonania zmian lub przeróbek w zaadaptowanej części strychu (tarasu). Wyrok ten nie przesądzał jednak o merytorycznej treści takiej decyzji, tzn. czy organ ma zobowiązać [...] do wykonania takich zmian, czy też nie. Organ został wyłącznie zobowiązany do wydania stosownej decyzji "w sprawie".

Bezspornie organ nie zrealizował nakazu w terminie zakreślonym wyrokiem Sądu, jednakże wezwany do wykonania wyroku pismem skarżącej z dnia [...] . Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję w sprawie, którą odmówił nakazania [...] wykonania zmian lub przeróbek w zaadaptowanej części strychu. A zatem przed wniesieniem przedmiotowej skargi z dnia [...] r. organ załatwił sprawę poprzez podjęcie w dniu [...] r. stosownej decyzji. Oznacza to, że w dniu sporządzenia skargi nakaz NSA O/Z w Poznaniu został już wykonany.

Odmienną kwestią, leżącą poza przedmiotem sprawy i zakresem kontroli sądu w niniejszym postępowaniu, jest ocena trafności rozstrzygnięcia zawartego w decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego . Jak wynika z akt sprawy skarżąca wniosła od tej decyzji odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego a następnie, pismem z dnia [...] r., skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Jednakże merytoryczna ocena stanowiska organów nadzoru budowlanego w sprawie związanej z odmową wydania nakazu na [...] znajdzie swój epilog w odrębnym postępowaniu przed WSA w Szczecinie, który rozpatrzy skargę z dnia [...]

Z powyższych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie skargę, jako nieuzasadnioną, oddalił na podstawie art. 151 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymiPowered by SoftProdukt