drukuj    zapisz    Powrót do listy

6269 Inne o symbolu podstawowym 626 6401 Skargi organów nadzorczych na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 93 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym), Umorzenie postępowania, Inne, *Umorzono postępowanie, III SA/Wr 142/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-06-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wr 142/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2007-06-27 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-03-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Jerzy Strzebińczyk
Maciej Guziński
Marcin Miemiec /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6269 Inne o symbolu podstawowym 626
6401 Skargi organów nadzorczych na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 93 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
*Umorzono postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marcin Miemiec (sprawozdawca) Sędziowie Sędzia WSA Maciej Guziński Sędzia WSA Jerzy Strzebińczyk Protokolant Adam Sak po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 27 czerwca 2007 r. sprawy ze skargi Wojewody D. na uchwałę Rady Miejskiej w K. G. z dnia 13 października 2006 r. nr [...] w przedmiocie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta K. G. postanawia umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie

Uchwałą z dnia 13 października 2006 r., Nr [...], Rada Miejska w K. G. nadała T. N. tytuł Honorowego Obywatela Miasta K. G. Wojewoda D. wniósł na tę uchwałę skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zarzucił, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Według skarżącego w taki sposób naruszono przepis art. 14 ustawy o samorządzie gminnym, według którego uchwały rady gminy zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. W odpowiedzi na skargę gmina podniosła, że tajne głosowanie przewiduje przepis statutu gminy, który obowiązywał w terminie podjęcia zaskarżonej uchwały.

Na rozprawie pełnomocnik Wojewody D. cofnął skargę z uzasadnieniem, że w rozpatrywanej sprawie nie miało miejsca istotne naruszenie prawa, gdyż zaskarżona uchwała została podjęta jednomyślnie.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 60 w związku z art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), postępowanie należało umorzyć.Powered by SoftProdukt