drukuj    zapisz    Powrót do listy

6050 Obowiązek meldunkowy, Prawo pomocy, Wojewoda, Zwolniono od kosztów sądowych
Ustanowiono adwokata, II SA/Bk 383/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-06-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 383/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2008-06-26  
Data wpływu
2008-06-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Tomasz Oleksicki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6050 Obowiązek meldunkowy
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych
Ustanowiono adwokata
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 245 par. 2 w zw. z art. 246 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Referendarz sądowy Tomasz Oleksicki po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku w przedmiocie przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi B. H. na decyzję Wojewody P. z dnia [...] kwietnia 2008 r. Nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania w sprawie o wymeldowanie postanawia - przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie

B. H. wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata i zwolnienie od kosztów sądowych (k. 27) podając, iż pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z dwójką nieletnich dzieci (córka M. M. H. i syn J. H.), narzeczoną I. T. wraz z dwójką nieletnich dzieci (córka P. L. i syn P. L.) oraz z M. T. (babcia byłej żony wnioskodawcy A. B. H.). Dochód miesięczny skarżącego oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym stanowi 2028 zł brutto, w tym: 900 zł brutto uzyskiwane przez B. H. z tytułu zatrudnienia (pracownik fizyczny) oraz 1128 zł brutto otrzymywane przez I. T. tytułem zatrudnienia na stanowisku s. Dodatkowo M. T. otrzymuje około 800 zł netto z tytułu przyznanej renty. Wykazany majątek B. H. stanowi: dom o powierzchni [...] m², w którym wnioskodawca zamieszkuje (należący do A. B. H.), oraz nieruchomość rolna o powierzchni [...] ha (oddana w dzierżawę). Skarżący nie posiada zgromadzonych oszczędności oraz przedmiotów wartościowych. W konkluzji B. H. podkreślił, iż koszty utrzymania domu (remonty, prąd, gaz, woda i opał na zimę) pokrywa wspólnie z narzeczoną I. T. Pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym dzieci są w wieku szkolnym, jedno z nich ma wadę [...], pozostałe mają wady [...], co skutkuje koniecznością częstych wizyt lekarskich (k. 27 - 28).

Zgodnie z treścią art. 245 § 2 w zw. z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego następuje, gdy osoba ta wykaże, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

W rozpatrywanym przypadku B. H. dowiódł, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania sądowoadministracyjnego.

Należy bowiem stwierdzić, iż w złożonym oświadczeniu wnioskodawca wykazał, iż pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z czwórką nieletnich dzieci, narzeczoną I. T. oraz z M. T. babcią byłej żony. Miesięczny dochód siedmiu osób wynosi: 2028 zł brutto (uzyskiwane przez B. H. i I. T. z tytułu zatrudnienia) oraz 800 zł netto (otrzymywane przez M. T. tytułem renty). Zgodnie z treścią złożonego oświadczenia w skład majątku skarżącego wchodzi: nieruchomość rolna o powierzchni [...] ha (oddana w dzierżawę). Dom o powierzchni [...] m², w którym mieszka wnioskodawca należy do A. B. H. (k. 27). B. H. i osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym nie posiadają zgromadzonych oszczędności i przedmiotów wartościowych.

W tej sytuacji należało zatem skonstatować, iż skarżący nie jest w stanie zgromadzić środków finansowych do równoczesnego zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych siedmiu osób (w tym czwórki dzieci) pozostających ze sobą we wspólnym gospodarstwie domowym oraz pokrycia kosztów postępowania sądowoadministracyjnego - kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie niniejszej.

Dlatego też, mając na uwadze powyższe na podstawie art. 245 § 2 w zw.

z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.-Powered by SoftProdukt