drukuj    zapisz    Powrót do listy

0001, Odrzucenie skargi, Inne, Pozostawiono wniosek bez rozpoznania, III SO/Łd 3/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-01-30, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SO/Łd 3/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-01-30 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2008-01-22
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Janusz Furmanek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
0001
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II OZ 520/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-29
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
Pozostawiono wniosek bez rozpoznania
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 46 par. 1 pkt 3, art. 49 art. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

III SO/Łd 3/08 POSTANOWIENIE Dnia 30 stycznia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Furmanek po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. P.-B. o przesłanie orzeczenia lub orzeczenia z uzasadnieniem wydanego w sprawie o sygn. akt III SA/Łd 278/07 postanawia: pozostawić wniosek bez rozpoznania. TP

Uzasadnienie

III SO/Łd 3/08

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia [...] J. P.-B. wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi o doręczenie orzeczenia lub orzeczenia z uzasadnieniem zapadłego w sprawie o sygn. akt. III SA/Łd 278/07. Uzasadniając wnioskodawca podniósł, iż "brak przedmiotowego orzeczenia uniemożliwia mu zajęcia stanowiska w sprawie dalszego ciągu sprawy ewentualnego dalszego postępowania. Przedmiot sprawy: wymeldowanie z adresu [...] w Z.".

W wyniku dokonania wstępnej oceny złożonego wniosku, pod względem zachowania warunków formalnych pisma, stwierdzono, iż akta sprawy o podanej przez J. P.- B. sygnaturze, dotyczą postępowania prowadzonego w stosunku do innej osoby.

W związku z powyższym zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III z dnia 7 grudnia 2007 r. J. P. – B. został wezwany do sprecyzowania żądania zawartego w piśmie z dnia [...]. , w terminie 7 dni, pod rygorem zwrotu pisma. Odpis powyższego zarządzenia strona otrzymała w dniu [...] (zwrotne potwierdzenie odbioru- k. 6 akt sądowych). Pomimo upływu zakreślonego terminu J. P.- B. nie uzupełnił braku formalnego pisma z dnia [...].

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepis art. 46 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z póź. zm.) w sposób wyczerpujący określa warunki formalne pisma strony postępowania sądowoadministracyjnego. Brak któregokolwiek z wskazanych tam warunków uniemożliwia nadanie prawidłowego biegu niesionego pisma. Między innymi regulacja zawarta w art. 46 § 1 pkt 3 stanowi , iż każde pismo strony powinno zawierać osnowę wniosku lub oświadczenia.

Oznaczenie osnowy wniosku lub oświadczenia polega na wskazaniu merytorycznej treści jaką wniosek lub oświadczenie zawiera. Z treści tej powinien wynikać faktyczny zamiar wnoszącego pismo.

Natomiast stosownie do przepisu art. 49 § 1 powołanej ustawy jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Jeżeli strona nie uzupełniła lub nie poprawiła pisma w terminie, przewodniczący zarządza pozostawienie pisma bez rozpoznania. Na zarządzenie przysługuje zażalenie.(art. 49 § 2 ustawy).

W przedmiotowej sprawie strona wniosła o doręczenie jej rozstrzygnięcia zapadłego w postępowaniu sądowoadministracyjnym, prowadzonym w stosunku do innej osoby. W związku z powyższym została wezwana do uzupełnienia braku formalnego wniesionego pisma poprzez sprecyzowanie do jakiej sprawy kierowany jest wniosek z dnia [...]. Pomimo upływu zakreślonego terminu strona nie uzupełniła braku formalnego złożonego wniosku.

Termin do uzupełnienia braków pisma jest terminem ustawowym i nie może być skracany ani przedłużany. Wezwanie zostało odebrane przez stronę. Tym samym należy uznać, że wezwanie do uzupełnienia braków pisma zostało skutecznie doręczone stronie oraz, że strona została pouczona o skutkach prawnych, jakie wiążą się z niewykonaniem zarządzenia z dnia 7 grudnia 2007 r. w terminie.

W związku z powyższym Sąd na podstawie art. 49 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.

TPPowered by SoftProdukt