drukuj    zapisz    Powrót do listy

645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652, Administracyjne postępowanie, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, umorzono postępowanie, II SA/Bd 161/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-08-13, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bd 161/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy

Data orzeczenia
2008-08-13 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-02-26
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Sędziowie
Elżbieta Piechowiak
Krzysztof Gruszecki
Wiesław Czerwiński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
umorzono postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 1960 nr 30 poz 168 art. 113 par. 1
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Wiesław Czerwiński (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Krzysztof Gruszecki Sędzia WSA Elżbieta Piechowiak Protokolant Katarzyna Korycka po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 13 sierpnia 2008 r. sprawy ze skargi L. i Z. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki postanawia umorzyć postępowanie

Uzasadnienie

II SA/Bd 161/08

Uzasadnienie

L. i Z. W. wnieśli skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia [...] czerwca 2007 r. o sprostowaniu omyłek pisarskich wnosząc o uchylenie powyższego postanowienia poprzez stwierdzenie niezgodności tego postanowienia z prawem.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w T. postanowieniem z dnia [...] czerwca 2007 r. utrzymało w mocy postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z [...] maja 2007 r., mocą którego sprostowano oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z [...] kwietnia znak [...] w te sposób, że na stronie pierwszej w wierszu 11 jest: "po rozpatrzeniu odwołania pp. [...]", a powinno być "po rozpatrzeniu odwołań małż. [...] i małż. L. i Z. W., na stronie drugiej w wierszu 2 jest "wnieśli pp. E. i K. R. właściciele sąsiedniej działki", a powinno być "wnieśli pp. E i K. R. oraz L. i Z. W. właściciele sąsiednich działek."

Wyrokiem z dnia [...] listopada 2007 r. sygn. II SA/Bd 584/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w B. uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia [...] kwietnia 2007r. Nr [...].

Decyzja ta była przedmiotem sprostowania w niniejszej sprawie.

Uchylając tą decyzję Sąd wyeliminował ją z obrotu prawnego. Tym samym należy uznać, że nie ma przedmiotu sprostowania co na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) uzasadnia umorzenie postępowania.Powered by SoftProdukt