drukuj    zapisz    Powrót do listy

6329 Inne o symbolu podstawowym 632, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, II SA/Op 392/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-11-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Op 392/05 - Postanowienie WSA w Opolu

Data orzeczenia
2005-11-14 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2005-10-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Sędziowie
Grażyna Jeżewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w następującym składzie: Przewodniczący: asesor sądowy Grażyna Jeżewska po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie składek na ubezpieczenie społeczne p o s t a n a w i a: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Przedmiotem skargi Z. W. jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...], nr [...] utrzymująca w mocy rozstrzygniecie organu I instancji o odmowie opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W decyzji tej organ pouczył skarżącego o prawie wniesienia na przedmiotową decyzję skargi w terminie trzydziestu dni od daty jej doręczenia, którą to skargę należy wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O.

Z akt administracyjnych dołączonych do akt niniejszej sprawy sądowej wynika, iż Z. W. odebrał osobiście sporną decyzję w dniu 12 sierpnia 2005 r. Skargę na tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, za pośrednictwem organu, nadał on natomiast poleconą przesyłką pocztową w dniu 16 września 2005 r. (data stempla pocztowego). Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. skarga wpłynęła w dniu 19 września 2005 r., o czym świadczy data stempla wpływu odciśnięta na oryginale skargi.

W dniu 14 października 2005 r. organ przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę Z. W. wraz z odpowiedzią na skargę i aktami administracyjnymi sprawy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

skargę należało odrzucić.

Zgodnie z art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – zwanej dalej ustawą, skargę do sądu administracyjnego wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

Przywołane przepisy oznaczają, iż datą wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego jest dzień doręczenia skargi organowi, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy, a termin do wniesienia skargi biegnie od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, czyli w omawianym przypadku decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...] nr [...]. Powyższe jest o tyle istotne, iż kwestia wniesienia skargi w terminie stanowi podstawową przesłankę dopuszczalności skargi, czyli warunek prawidłowego zaskarżenia określonego aktu. Na zasadzie bowiem art. 58 § 1 pkt 2 ustawy, sąd badając przesłanki dopuszczalności zaskarżenia, zobowiązany jest odrzucić skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Przechodząc do oceny okoliczności niniejszej sprawy zważono, iż zaskarżona decyzja została doręczona skutecznie Z. W. w dniu 12 sierpnia 2005 r. Trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu liczony kalendarzowo, upływał zatem w dniu 11 września 2005 r. Uwzględniając jednakże fakt, iż ostatni dzień terminu był niedzielą, czyli dniem ustawowo wolnym od pracy - to w myśl art. 83 § 2 ustawy, za ostatni dzień terminu należało przyjąć następny dzień po tym dniu, tj. poniedziałek 12 września 2005 r. Termin do wniesienia skargi upłynął zatem w dniu 12 września 2005 r. Skarga Z. W. została natomiast wniesiona za pośrednictwem poczty w dniu 16 września 2005 r., a zatem z uchybieniem ustawowo określonego terminu do jej wniesienia.

Wobec powyższego, skoro Z. W. wniósł skargę po upływie terminu do jej wniesienia, skarga ta podlegała odrzuceniu, na zasadzie przywołanego wyżej art. 58 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt