drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, Dostęp do informacji publicznej Odrzucenie skargi, Inne, Odrzucono skargę, II SAB/Łd 38/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-08-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Łd 38/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-08-27 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-23
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Arkadiusz Blewązka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Arkadiusz Blewązka po rozpoznaniu w dniu 27. sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. C. na bezczynność Zarządu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "A" w Ł. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej p o s t a n a w i a : odrzucić skargę. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie

W dniu 2. lipca 2008 r. L. C. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na bezczynność Zarządu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "A" w Ł. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 29. lipca 2008 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe zarządzenie zostało skarżącemu doręczone w dniu 4. sierpnia 2008 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach sprawy). Termin do usunięcia braków skargi upłynął bezskutecznie w dniu 11. sierpnia 2008 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje :

Stosownie do treści przepisu art. 220 par. 1 ustawy z dnia 30. sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem par. 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania.[..]. W myśl par. 3 tego przepisu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. Powyższe oznacza, że warunkiem podjęcia przez sąd czynności na skutek wniesionego pisma jest uiszczenie należnej od tego pisma opłaty.

W niniejszej sprawie skarżący, pomimo wezwania, nie uiścił wpisu sądowego w wyznaczonym terminie, a tym samym nie uzupełnił braku fiskalnego skargi.

W tym stanie rzeczy, Sąd na podstawie przepisu art. 220 par. 3 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w postanowieniu.Powered by SoftProdukt