drukuj    zapisz    Powrót do listy

6169 Inne o symbolu podstawowym  616, Odrzucenie skargi, Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Odrzucono skargę, III SA/Po 808/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-08-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Po 808/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-08-28 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-11-19
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Walentyna Długaszewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6169 Inne o symbolu podstawowym  616
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 85, art. 220 par. 1 i par. 3, art. 232 par. 1 pkt 1 lit. a
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 28 sierpnia 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Walentyna Długaszewska po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. T. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej postanawia: 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić skarżącemu kwotę 200,- (dwieście) złotych /-/ W. Długaszewska

Uzasadnienie

Z. T. wniósł skargę na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] roku, nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] roku, nr [...] odmawiającą skarżącemu przyznania płatności ONW na rok 2006.

Zarządzeniem z dnia 20 listopada 2007 roku skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200,- zł. w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie, skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego.

Postanowieniem z dnia 19 maja 2008 roku odmówiono skarżącemu przyznania prawa pomocy. Orzeczenie to stało się prawomocne od dnia 31 maja 2008 roku.

Wobec powyższego, zarządzeniem z dnia 9 czerwca 2008 r. ponownie wezwano skarżącego do uiszczenia w terminie 7 dni wpisu sądowego w kwocie 200,- zł., pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe zarządzenie zostało doręczone skarżącemu w dniu 12 czerwca 2008 roku (zwrotne potwierdzenie odbioru – k. 105 akt sądowych).

Skarżący w dniu 20 czerwca 2008 roku uiścił na konto Sądu wpis sądowy od skargi w kwocie 200,- zł.

Wojewódzki Sąd Administracyjny, zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) – zwanej dalej p.p.s.a. - sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Z kolei § 3 art. 220 wyżej wymienionej ustawy stanowi między innymi, że skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W przedmiotowej sprawie, wobec uprawomocnienia się postanowienia z dnia 19 maja 2008 roku odmawiającego przyznania skarżącemu prawa pomocy, doręczono mu zarządzenie z dnia 9 czerwca 2008 roku wzywające do uiszczenia wpisu od skargi.

Jak wynika z akt sprawy, powyższe zarządzenie zostało doręczone skarżącemu w dniu 12 czerwca 2008 roku (zwrotne potwierdzenie odbioru - k. 105 akt sądowych). Od tego dnia należało liczyć 7- dniowy termin do uiszczenia wpisu. Zatem ostatni dzień wyznaczonego terminu przypadał na 19 czerwca 2008 roku. Jak wynika z dowodu zapłaty umieszczonego w aktach sądowych (k. 106), skarżący dokonał zapłaty w dniu 20 czerwca 2008 roku, a więc po terminie siedmiu dni od doręczenia zarządzenia z dnia 9 czerwca 2008 roku.

Zgodnie z art. 85 p.p.s.a. czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna.

Wobec nieuiszczenia wpisu sądowego od skargi w terminie, należało zastosować przepis art. 220 § 3 p.p.s.a. i skargę odrzucić.

W punkcie 2 postanowienia Sąd, na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit.a p.p.s.a. zwrócił skarżącemu kwotę 200,- zł.

/-/ W. Długaszewska

D.W.dPowered by SoftProdukt