drukuj    zapisz    Powrót do listy

6148 Działalność badawczo-rozwojowa, Inne, Minister Edukacji i Nauki, Oddalono skargę kasacyjną, I OSK 172/08 - Wyrok NSA z 2008-05-30, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OSK 172/08 - Wyrok NSA

Data orzeczenia
2008-05-30 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-02-11
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Anna Lech /przewodniczący sprawozdawca/
Joanna Runge - Lissowska
Wiesław Czerwiński
Symbol z opisem
6148 Działalność badawczo-rozwojowa
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
I SA/Wa 319/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-27
Skarżony organ
Minister Edukacji i Nauki
Treść wyniku
Oddalono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2004 nr 238 poz 2390 art. 3 ust 3 w zw z art. 43
Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art 184
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2001 nr 33 poz 389 art. 3 pkt 6
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych - tekst jednolity.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Anna Lech (spr.) Sędziowie: sędzia NSA Joanna Runge- Lissowska sędzia del. NSA Wiesław Czerwiński Protokolant Anna Krakowiecka po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2008 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 r. sygn. akt I SA/Wa 319/07 w sprawie ze skargi P. T. na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania środków finansowych na realizację projektu badawczego 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rzecz P. T. kwotę 218 /dwieście osiemnaście/ złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 27 czerwca 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 319/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia [...], nr [...], w przedmiocie odmowy przyznania środków finansowych na realizację projektu badawczego.

W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał na następujący stan faktyczny i prawny sprawy: pismem z dnia 31 stycznia 2005 r. Instytut [...] im. [...] Polskiej Akademii Nauk w W. oraz P. T. będący kierownikiem projektu badawczego wystąpili z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego "[...]".

Komisja Rady Nauki na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2005 r. nie rekomendowała wniosku do finansowania.

Decyzją z dnia [...], nr [...], na podstawie art. 3 ust. 3 w związku z art. 43 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 238, poz. 2390 ze zm.) i na podstawie § 50 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz.U. Nr 146, poz. 1642 ze zm.) oraz art. 104 k.p.a., Minister Nauki i Informatyzacji odmówił przyznania jednostce naukowej Instytut [...] im. [...] Polskiej Akademii Nauk, środków finansowych na realizację projektu badawczego p.t. "[...]" rozpatrywanego w ramach 29 konkursu projektów badawczych.

Organ wskazał, że w trakcie postępowania konkursowego wniosek został skierowany do oceny przez recenzentów, następnie był rozpatrywany przez zespół specjalistyczny [...] oraz Zespół Roboczy [...].

Od decyzji Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia [...] Instytut [...] i P. T. złożyli odwołanie, a kierownik projektu badawczego – P. T. z tegoż Instytutu złożył także wniosek o przywrócenie terminu do jego złożenia.

W opinii Zespołu Odwoławczego Rady Nauki z dnia [...] września 2005 r. stwierdzono, że ocena merytoryczna projektu została dokonana prawidłowo, a mimo że projekt uzyskał wysoką ocenę recenzentów i zespołu specjalistycznego, po uszeregowaniu wszystkich ocenianych projektów w listę rankingową, otrzymał on pozycję, która w ramach środków finansowych zaplanowanych na konkurs nie kwalifikuje go do finansowania.

Minister Nauki i Informatyzacji decyzją z dnia [...], nr [...], utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 19 maja 2006 r., sygn. akt I SA/Wa 2287/05 uchylił powyższą decyzję, wskazując, że organ rozpatrzył merytorycznie sprawę, a w pierwszej kolejności winien być rozpatrzony wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 58 k.p.a.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2006 r. przywrócił termin do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W opinii Zespołu Odwoławczego Rady Nauki z dnia [...] października 2006 r. stwierdzono, że decyzja nr [...] Ministra Nauki i Informatyzacji powinna zostać utrzymana w mocy, w uzasadnieniu podtrzymując argumentację wyrażoną w opinii z dnia [...] września 2005 r.

Decyzją z dnia [...], nr [...], Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego utrzymał w mocy decyzję Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia [...] o odmowie przyznania środków finansowych na realizację projektu badawczego.

Od tej decyzji skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie złożył P. T. – kierownik projektu badawczego w Instytucie [...] im. [...] Polskiej Akademii Nauk, wskazując, że został wprowadzony w błąd co do rzeczywistych poczynań Zespołu Odwoławczego w dniu [...] października 2006 r. oraz podnosząc, że decyzja zespołu została podjęta na podstawie błędnych informacji. P. T. zaznaczył również, że Minister uchylił się od zajęcia stanowiska w sprawie niespójności ocen jednego z recenzentów oraz zauważył niespójność decyzji podejmowanych przez Ministra w podobnych sprawach.

Wyrokiem z dnia 27 czerwca 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 319/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia [...], nr [...], w przedmiocie odmowy przyznania środków finansowych na realizację projektu badawczego.

Sąd wskazał, że zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia. W sprawie niniejszej związanie takie wynika z prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 maja 2006 r., którym to wyrokiem uwzględniona została skarga P. T., będącego kierownikiem projektu badawczego. Wnosić stąd należy, że sąd uznał, iż skarżącemu jako kierownikowi projektu badawczego przysługuje przymiot strony postępowania w rozumieniu art. 28 k.p.a. i jako strona postępowania może on wystąpić z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 238, poz. 2390 ze zm.).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zwrócił uwagę, że wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy złożyli Instytut [...] PAN i P. T.. Oba wnioski wpłynęły po terminie, zaś z wnioskiem o przywrócenie terminu wystąpił jedynie P. T. (wniosek z dnia 17 sierpnia 2005 r.). Postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2006 r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 sierpnia 2005 r. przywrócony został termin do wniesienia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy. Wprawdzie nie wskazano w postanowieniu podmiotu, któremu termin został przywrócony, ale w ocenie Sądu, skoro o przywrócenie terminu w dniu 17 sierpnia 2005 r. występował jedynie P. T., to przywrócenie to nie mogło dotyczyć również Instytutu. Brak więc było podstaw do rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wniesionego przez tę jednostkę z uchybieniem terminu.

Sąd pierwszej instancji wskazał także, iż materiał dokumentacyjny sprawy nie pozwolił na wyjaśnienie powstałych wątpliwości co do prawidłowości postępowania poprzedzającego wydanie decyzji z dnia [...], podnosząc między innymi, że recenzje projektu zawarte w 3 kwestionariuszach recenzji projektu badawczego są anonimowe. Natomiast opinia Zespołu Odwoławczego Rady Nauki z dnia [...] października 2006 r., nr [...], która dotyczyła wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie zawiera danych pozwalających ocenić, czy skład osobowy tego zespołu był zgodny z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki.

Wskazano także, iż Zespół Odwoławczy Rady Nauki sporządził znajdującą się w aktach sprawy opinię z dnia [...] października 2006 r. w ramach zadań, o jakich mowa w art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, a sporządzenie opinii winno nastąpić w trybie przewidzianym w Zarządzeniu Nr [...] Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia [...] w sprawie Regulaminu działania Rady Nauki. W regulaminie tym przewidziano, że Zespół Odwoławczy sporządza ocenę lub opinię w drodze uzgodnienia stanowisk lub w drodze głosowania przy obecności co najmniej 3 członków (§ 10 ust. 5).

Sąd zwrócił uwagę, że w aktach niniejszej sprawy brak jest protokołu z posiedzenia Zespołu Odwoławczego Rady Nauki z dnia [...] października 2006 r., nieznany jest też jego skład osobowy.

Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę kasacyjną złożył pełnomocnik Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, radca prawny W. Z.-S., wnosząc o jego uchylenie w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd pierwszej instancji oraz o zasądzenie na rzecz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwrotu poniesionych przez niego niezbędnych kosztów postępowania kasacyjnego według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Zaskarżonemu wyrokowi zarzucono:

1) naruszenie prawa materialnego – to jest art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 238, poz. 2390 ze zm.) oraz § 48 ust. 1, 2 ,3, 4 i § 49 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę (Dz.U. Nr 161, poz. 1359) przez błędną ich wykładnię prowadzącą do uznania, że przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie mogło dotyczyć jednostki naukowej – Instytutu [...] im. [...] PAN w W., a tym samym uznanie, że ewentualna decyzja o przyznaniu dofinansowania ze środków ustalonych w budżecie na naukę mogłaby dotyczyć jedynie kierownika projektu, co jest niezgodne z powołanymi przepisami ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r.,

2) naruszenie przepisów postępowania to jest:

a) naruszenie art. 106 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270) poprzez nieprzeprowadzenie dowodu uzupełniającego z dokumentu – protokołu nr [...] posiedzenia Zespołu Odwoławczego Rady Nauki z dnia [...] października 2006 r. niezbędnego do wyjaśnienia istotnych wątpliwości i niepowodującego nadmiernego przedłużenia postępowania w sprawie, a tym samym uznanie, że tryb opiniowania przez organ naruszał przepisy i uzasadniał uchylenie zaskarżonej decyzji;

b) naruszenie art. 151 powołanej ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, poprzez uwzględnienie skargi na skutek błędnego przyjęcia, że organ naruszył przepisy postępowania w zakresie przywrócenia terminu oraz w zakresie trybu opiniowania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej wskazano, że z art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 238, poz. 2390 ze zm.) oraz z § 48 ust. 1, 2, 3, 4 i § 49 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę (Dz.U. Nr 161, poz. 1359) wynika, że środki finansowe na realizację projektu badawczego otrzymuje jednostka naukowa, która składa wspólnie z kierownikiem projektu badawczego wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków ustalonych w budżecie państwa na naukę. W sprawie przyznania środków finansowych na realizację projektu badawczego, pomiędzy jednostką naukową a kierownikiem projektu zachodzi współuczestnictwo materialne, wobec czego zgodnie z art. 62 k.p.a. prowadzone jest jedno postępowanie administracyjne.

Autor skargi kasacyjnej podniósł, że wydana w toku postępowania odwoławczego decyzja nie mogła dotyczyć jedynie kierownika projektu, lecz w takim samym stopniu powinna dotyczyć jednostki naukowej, w której projekt ten miał być realizowany. Na podstawie decyzji zawierana jest bowiem umowa zarówno z jednostką naukową, jak i z kierownikiem projektu. Brak jednego z tych podmiotów na etapie oceny wniosku o przyznanie dofinansowania wyklucza możliwość przyznania środków ustalonych w budżecie państwa na naukę.

Wskazano, że gdyby przyjąć, że ewentualna decyzja o przyznaniu dofinansowania ze środków ustalonych w budżecie na naukę mogłaby dotyczyć jedynie kierownika projektu, byłoby to niezgodne z powołanymi przepisami ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r.

Pełnomocnik Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał, że rzeczywiście w aktach sprawy nie było protokołu Nr [...] posiedzenia Zespołu Odwoławczego Rady Nauki z dnia [...] października 2006 r., była natomiast opinia Zespołu Odwoławczego dotycząca wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wyjaśniono, że wynikało to z tego, iż protokół posiedzenia Zespołu nie stanowi części składowej akt administracyjnych, lecz jest przechowywany w aktach Zespołu dotyczących posiedzeń.

Podniesiono, że Wojewódzki Sąd Administracyjny mając w zakresie trybu opiniowania wątpliwości nie przeprowadził dowodu uzupełniającego z dokumentu – protokołu Nr [...] posiedzenia Zespołu Odwoławczego Rady Nauki z dnia [...] października 2006 r., a wezwanie organu do przedstawienia dowodu uzupełniającego z dokumentu w postaci protokołu Nr [...] posiedzenia Zespołu Odwoławczego Rady Nauki z dnia [...] października 2006 r. nie spowodowałoby nadmiernego przedłużenia postępowania, gdyż taki protokół został sporządzony i stanowi załącznik do skargi kasacyjnej.

Wnoszący skargę kasacyjną wskazał, że tak jak inne protokoły z posiedzeń organów Rady Nauki wraz z wykazem osób wchodzących w skład organów, tak również protokół Nr [...] posiedzenia Zespołu Odwoławczego Rady Nauki z dnia [...] października 2006 r., jest umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.mnisw.gov.pl.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną, dr P. T. z Instytutu [...] PAN, wniósł o jej oddalenie, wskazując, że beneficjentem projektu jest dr P. T., a nie Instytut [...] PAN w W..

Podniósł, że zgodnie z § 37 ust. 2 powoływanej ustawy o zasadach finansowania nauki, wniosek o finansowanie projektu własnego składa kierownik projektu za zgodą kierownika jednostki naukowej. Zgoda ta, jak wynika z ust. 4 powołanego paragrafu, zobowiązuje kierownika jednostki naukowej, w razie przyjęcia projektu do realizacji, do określonych w tym przepisie zachowań. Niebudzącą żadnej wątpliwości jest dyspozycja § 37 ust. 3 stanowiąca, iż dysponentem środków finansowych przekazanych jednostce naukowej na realizację projektu jest kierownik projektu własnego.

Skarżący przychylił się do rozstrzygnięcia Sądu pierwszej instancji i stwierdził także, iż odsyłanie Sądu do dokumentów opublikowanych w internecie nie ma uzasadnienia prawnego.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

skarga kasacyjna nie mogła być uwzględniona, gdyż zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchylający decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2006 r. na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c powołanej ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi odpowiada prawu, chociaż nie wszystkie argumenty zawarte w jego uzasadnieniu należy podzielić.

Zgodnie z art. 153 powołanej ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia.

W niniejszej sprawie związanie takie wynika, co trafnie zauważył Sąd pierwszej instancji, z prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 maja 2006 r. sygn. akt I SA/Wa 2287/05. Nie można jednak podzielić poglądu Sądu pierwszej instancji, że rozpoznanie skargi P. T. będącego kierownikiem projektu badawczego i pracownikiem Instytutu [...] Polskiej Akademii Nauk przesądziło o przymiocie strony tego postępowania.

W uzasadnieniu wyroku z dnia 19 maja 2006 r. wskazano bowiem, że obowiązkiem organu rozpatrującego wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy jest, przed przystąpieniem do jego merytorycznego rozstrzygnięcia, ustalenie czy środek zaskarżenia (odwoławczy) został wniesiony przez uprawniony podmiot oraz czy został wniesiony w przewidzianym przepisami terminie.

Ocenić należy, że to zalecenie Sądu nie zostało należycie wykonane przez organ administracji właściwy do rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Sąd pierwszej instancji podniósł, że wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy złożyli Instytut [...] Polskiej Akademii Nauk i P. T..

Dodać w tym miejscu należy, że wnioski te nazwane "odwołaniem" z dnia 19 sierpnia 2005 r. zostały zamieszczone w jednym piśmie procesowym podpisanym przez Dyrektora Instytutu prof. dr hab. J. S. i P. T.. Pismo to złożone zostało po terminie do wniesienia środka zaskarżenia. W aktach sprawy znajduje się nadto pismo z dnia 17 sierpnia 2005 r. złożone na druku firmowym Instytutu [...] Polskiej Akademii Nauk podpisane jedynie przez dr P. T. i nazwane "wniosek o przywrócenie terminu", w którym zawarte są powody opóźnienia w złożeniu "odwołania" dotyczące wyłącznie osoby dr P. T..

Zatem już na tym etapie postępowania należało wyjaśnić, czy P. T. działa jedynie w imieniu własnym czy również w imieniu Instytutu [...] Polskiej Akademii Nauk, a jeżeli tak, to czy posiada pełnomocnictwo do tego działania, a jeśli nie, to czy ma interes prawny w niniejszej sprawie, a więc legitymację do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie bowiem z art. 127 § 3 k.p.a. tylko strona może zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Organ nie badając tych kwestii wydał postanowienie z dnia 23 sierpnia 2006 r., którym po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 sierpnia 2005 r., a więc wniosku P. T., przywrócił termin do wniesienia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy i skierował to postanowienie do Instytutu [...] Polskiej Akademii Nauk oraz do P. T., czym naruszył przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Naruszenie to polega na tym, że organ albo przywrócił termin bez wniosku Instytutu, chyba że P. T. był umocowany do działania w imieniu Instytutu, choć pełnomocnictwa takiego nie przedstawił, bądź też organ przywrócił termin na wniosek P. T. nie badając, czy jest on legitymowany do złożenia w imieniu własnym wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy.

Interes prawny w sprawie wywodzony jest z przepisów prawa materialnego, a zatem należy poddać analizie przepisy jakie miały zastosowanie w niniejszej sprawie.

Wniosek o finansowanie projektu badawczego pod tytułem "[...]" podpisany przez dyrektora i głównego księgowego Instytutu [...] Polskiej Akademii Nauk oraz kierownika projektu P. T. złożony został w dniu 31 stycznia 2005 r.

Decyzja Ministra Szkolnictwa Wyższego i Informatyzacji z dnia [...] wydana na podstawie art. 3 ust. 3 w związku z art. 43 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 ze zm.) oraz § 50 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę (Dz.U. Nr 146, poz. 1642 ze zm.) została skierowana do Instytutu [...] Polskiej Akademii Nauk w W., który pokwitował jej odbiór w dniu 1 sierpnia 2005 r. Z akt nie wynika, aby decyzję tę otrzymał również P. T., nie ma bowiem zwrotnego poświadczenia odbioru decyzji chociaż na ostatniej stronie decyzji pod pouczeniem znajduje się adnotacja "kierownik projektu badawczego – dr P. T.", co może sugerować, iż otrzymał tę decyzję "do wiadomości".

Zgodnie z art. 43 powołanej ustawy o zasadach finansowania nauki postępowania wszczęte i niezakończone przed zniesionym Komitetem Badań Naukowych toczą się nadal przed Ministrem na dotychczasowych zasadach.

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki weszła w życie z dniem 4 lutego 2005 r., a wniosek o finansowanie projektu badawczego został złożony w dniu 31 stycznia 2005 r., co należy uznać za wszczęcie postępowania w niniejszej sprawie.

Oznacza to, że postępowanie toczyć się będzie na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 ze zm.) oraz rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę (Dz.U. Nr 146, poz. 1642 ze zm.) co do finansowania projektu badawczego, ale przed organem wskazanym w przepisach powołanej ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, w tym organami opiniodawczymi i doradczymi według ustalonego w tej ustawie trybu ich działania.

W myśl art. 3 pkt 6 powołanej ustawy o Komitecie Badań Naukowych, gdy mowa o finansowaniu projektów badawczych rozumie się przez to finansowanie na podstawie konkursu zadania badawczego, podejmowanego indywidualnie lub zespołowo, o tematyce zgłoszonej przez wykonawcę projektu. O przeznaczeniu środków finansowych stanowi art. 14 ust. 1 i 2 w brzmieniu:

"Art. 14.1. Środki finansowe ustalone w budżecie państwa na naukę ujęte są w wyodrębnionej części budżetu.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, są przeznaczone na:

1) finansowanie lub dofinansowywanie statutowej działalności poszczególnych jednostek naukowych oraz badań własnych szkół wyższych,

2) finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym także wynikających z programów wieloletnich,

3) finansowanie projektów badawczych, w tym także wynikających z programów wieloletnich,

4) dofinansowywanie projektów celowych,

5) finansowanie współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą, określonej w umowach międzyrządowych albo w programach lub protokołach wykonawczych do tych umów,

6) finansowanie lub dofinansowywanie działalności wspomagającej badania,

7) finansowanie prac prowadzonych przez zespoły Komitetu, zespoły wymienione w art. 8a ust. 1, 3 i 5, zespoły opiniodawczo-doradcze, sekcje specjalistyczne, recenzentów lub ekspertów, dotyczących realizacji zadań, o których mowa w pkt 1–6, a w szczególności recenzji, opinii i ekspertyz naukowych oraz kontroli merytorycznych i finansowych."

Z art. 15 ust. 4 powołanej wyżej ustawy wynika natomiast, że środki, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 3 przyznawane są bezpośrednio jednostkom naukowym uczestniczącym w realizacji projektów badawczych.

W art. 15 ust. 9 pkt 1 tej ustawy zawarte zostało upoważnienie dla Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, który w drodze rozporządzenia określa kryteria i tryb przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę, na cele określone w art. 14 ust. 2 pkt 1–6, uwzględniając w szczególności sposób oceny wniosków lub ofert dotyczących finansowanych lub dofinansowywanych prac, sposób oceny realizacji zadań i ich rozliczania oraz sposób przekazywania, przetwarzania i udostępniania informacji w ramach krajowego systemu informacji o pracach badawczych.

Z przepisów tego rozporządzenia z dnia 30 listopada 2001 r. powołanego wyżej wynika, że finansowanie badań naukowych odbywa się dwuetapowo, najpierw występuje przyznanie środków na podstawie decyzji, a następnie przekazanie przyznanych środków na podstawie dotacji podmiotowej, decyzji lub umowy.

Zgodnie z § 54 tego rozporządzenia przyznane środki finansowe na realizację projektu własnego są przekazywane jednostce, w której realizowany jest projekt, na podstawie umowy zawartej z kierownikiem projektu i z tą jednostką, w ratach kwartalnych lub zgodnie z harmonogramem prac określonym w umowie.

Środkami finansowymi przekazanymi na realizację projektu własnego dysponuje kierownik projektu, z tym że jego dyspozycje są wykonywane po zatwierdzeniu przez jednostkę , w której projekt jest realizowany.

Jednostka ta sprawuje nadzór na realizacją projektu i nad prawidłowością wydawania środków finansowych zgodnie z zawartą umową.

Jeżeli zatem można mówić o współuczestnictwie koniecznym jednostki naukowej i kierownika projektu badawczego, to następuje to współuczestnictwo dopiero na etapie zawierania umowy o przekazaniu środków finansowych, a nie na etapie ich przyznawania, gdyż przyznawane są one jednostce naukowej.

Natomiast decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia [...] wydana została na podstawie między innymi przepisu art. 10 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki oraz § 48 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę (Dz.U. Nr 161, poz. 1359), a więc przepisów, które nie mają zastosowania w niniejszej sprawie.

Z mocy bowiem powołanego wyżej przepisu art. 43 ustawy z dnia 8 października 2004 r. do postępowań wszczętych i niezakończonych stosuje się zasady ustalone przepisami, które obowiązywały przed dniem 4 lutego 2005 r., to jest przed dniem wejścia w życie tej ustawy.

Nie budzi wątpliwości, że przepis ten reguluje kwestie intertemporalne, to znaczy wpływ nowego prawa na stosunki powstałe pod działaniem prawa dotychczasowego i to w ten sposób, że przedłuża obowiązywanie "dawnego prawa" do czasu zakończenia spraw będących w toku. Przepis ten nie uzależnia stosowania dotychczasowych zasad ani od długości postępowania, ani też od faktu, że przepisy "dawne" utraciły moc.

Nie można zatem podzielić poglądu Sądu pierwszej instancji, że w niniejszej sprawie mają mieć zastosowanie do rozstrzygnięcia meritum sprawy przepisy powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę, które weszły w życie w dniu 9 sierpnia 2005 r., a więc po wejściu w życie ustawy z dnia 8 listopada 2004 r. gdyż są to już przepisy "nowe".

Te nowe przepisy będą jednak stosowane co do trybu postępowania przed właściwym organem, którym jest obecnie minister, gdyż Komitet Badań Naukowych został zniesiony.

W tej sytuacji nie można również podzielić wywodów Sądu pierwszej instancji co do meritum sprawy opartych na przepisach "nowego" prawa, a nadto zauważyć należy, że są one przedwczesne.

Nadto stwierdzić należy, iż decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2006 r. wydana została po rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy Instytutu [...] Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 sierpnia 2005 r. i dr P. T. z dnia 17 sierpnia 2005 r., podczas gdy pismo z dnia 17 sierpnia 2005 r. stanowiło wniosek o przywrócenie terminu, złożone zostało wyłącznie przez P. T. i wniosek ten został rozstrzygnięty, wprawdzie wadliwie, postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2006 r.

Naruszenie przepisów procesowych oraz niewłaściwe zastosowanie prawa materialnego w zaskarżonej decyzji powoduje, że wyrok Sądu pierwszej instancji mimo częściowo błędnego uzasadnienia odpowiada prawu.

Zarzuty skargi kasacyjnej sprowadzają się do naruszenia przez Sąd pierwszej instancji przepisów prawa materialnego, które nie miały zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego zastosowania w niniejszej sprawie z podanych wyżej przyczyn oraz naruszenia procedury sądowoadministracyjnej polegającej na niedopuszczeniu dowodu z dokumentu dotyczącego meritum sprawy, które wobec przeszkód proceduralnych nie może być jeszcze przedmiotem rozpoznania.

Zarzuty te zatem uznać należy za chybione.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 184 powołanej ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.

O kosztach postępowania kasacyjnego Naczelny Sąd Administracyjny postanowił na podstawie art. 204 pkt 2 powołanej ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt