drukuj    zapisz    Powrót do listy

6050 Obowiązek meldunkowy, Inne, Wojewoda, Odrzucono skargę, IV SA/Wa 2557/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 2557/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-06 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2007-12-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Otylia Wierzbicka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6050 Obowiązek meldunkowy
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 i art. 58
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Otylia Wierzbicka po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi S. M. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] sierpnia 2007 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: -odrzucić skargę-

Uzasadnienie

Skarżący S. M. wniósł w dniu 19 września 2007r. (data prezentaty Urzędu) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] sierpnia 2007r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta W. z dnia [...] maja 2007r. dotyczącej wymeldowania z pobytu stałego z lokalu nr [...] przy ul. [...] w W.

Przewodniczący Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zarządzeniem z dnia 21 grudnia 2007r. wezwał stronę skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 złotych stosownie do § 2 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądem administracyjnym ( Dz.U. Nr 221, poz.2193) oraz do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie odpisów skargi - w terminie 7 dni – w przypadku obydwu zarządzeń z pouczeniem, iż nieuiszczenie wpisu, jak również nie nadesłanie wyżej wymienionych dokumentów we wskazanym przez Sąd terminie skutkować będzie odrzuceniem skargi.

Sąd w wykonaniu zarządzeń Przewodniczącego Wydziału IV z dnia 21 grudnia 2007r. wezwał skarżącego pismem z dnia 16 czerwca 2008r. do uiszczenia wpisu od skargi i nadesłania odpisu skargi.

Przesyłka zawierająca wezwania została po raz pierwszy awizowana w dniu 23 czerwca 2008r., po raz drugi zaś awizowano w dniu 1 lipca 2008r. a zatem została doręczona skutecznie.

Termin do wykonania zarządzeń upłynął w dniu 8 lipca 2008r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( DZ. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) zwaną dalej P.p.s.a Sąd odrzuca skargę , gdy pomimo wezwania nie uiszczono należnego wpisu.

Stosownie zaś do treści art. 58 §1 pkt 3 cytowanej ustawy odrzucenie skargi następuje gdy nie uzupełniono w terminie braków formalnych skargi.

W niniejszej sprawie 7 dniowy termin do uiszczenia wpisu jak również do nadesłania odpisów skargi upłynął skarżącemu w dniu 8 lipca 2008r.

Z informacji Oddziału Finansowo- Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 sierpnia 2008r. wynika iż do dnia 31 lipca 2008r. wpis nie wpłynął.

Wobec powyższego, skoro skarżący wezwany do uiszczenia wpisu nie uiścił go w wyznaczonym przez sąd terminie ani nie uzupełnił braków formalnych skargi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 58 § 1 pkt 3 ustawy P.p.s.a, orzekł jak w sentencji. postanowieniaPowered by SoftProdukt