drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Budowlane prawo, Inspektor Nadzoru Budowlanego, oddalono skargę, II SA/Kr 337/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-08-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 337/08 - Wyrok WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-08-26 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-04-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Krystyna Daniel
Mariusz Kotulski /przewodniczący/
Renata Czeluśniak /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2003 nr 207 poz 2016 art.50,51
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Mariusz Kotulski Sędziowie WSA Krystyna Daniel WSA Renata Czeluśniak (spr.) Protokolant Teresa Jamróz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 sierpnia 2008 r. sprawy ze skargi J.Ż. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [....] w przedmiocie odmowy nałożenia obowiązku wykonania określonych czynności skargę oddala.

Uzasadnienie

II SA/ Kr 337/08

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [....] Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Miasta T., jako podstawę prawną wskazując art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 51 ust. 7, art. 80 ust. 2 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2003 r. nr 207, póz. 2016 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2000 r. nr 98, póz. 1071 z późn. zm.), w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy dotyczącej remontu i przebudowy lokalu mieszkalnego nr ..... i pomieszczeń magazynowych usytuowanych na poziomie parteru w budynku przy ul. .........w związku ze zmianą sposobu użytkowania całej powierzchni na lokal mieszkalny, odmówił określenia czynności i robót budowlanych w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem robót budowlanych wykonanych przez [....] sp. z o.o. w T.

W uzasadnieniu organ podniósł, że w wyniku przeprowadzenia ponownego postępowania, po uprzednim wstrzymaniu robót budowlanych postanowieniem z dnia [....] po przedłożeniu przez inwestora opinii technicznej stwierdzającej zgodność wykonanych robót pod względem konstrukcyjno - budowlanym i instalacyjnym oraz po uwzględnieniu zarzutów i uwag podniesionych w decyzjach organu II instancji, ustalił, że roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji elektrycznej, wodno- kanalizacyjnej i częściowo gazowej oraz wyburzeniu ścian działowych starego WC i wykonaniu ścian działowych łazienki nie podlegają dyspozycji art. 48 prawa budowlanego i dlatego zasadne jest prowadzenie postępowania w trybie art. 50-51 w/w ustawy. Ponadto organ stwierdził, że przebudowa obiektu budowlanego i prace związane z instalacjami nie podlegają zwolnieniu z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, natomiast inwestor nie uzyskał ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. Ustalono, iż przedmiotowy budynek nie figuruje w rejestrze zabytków, a jedynie znajduje się w obszarze układu urbanistycznego wpisanego do rejestru. Ze skróconego wypisu rejestru z gruntów wynika, że przedmiotowy budynek znajduje się na działce nr .....w T. przy ul. .......i stanowi własność Gminy i Miasta T. , we władaniu [....] sp. z o.o., natomiast J.Ż. i N.Ż. są współużytkownikami wieczystymi nieruchomości, posiadając i użytkując wydzielony fizycznie, jako wyodrębniona własność, lokal nr ......Ponadto,

l

II SA/Kr 337/08

ustalono, iż przedmiotowe roboty wykonywane były tylko w lokalu nr ..... i pomieszczeniu magazynowym, nie obejmując części budynku przeznaczonych do wspólnego użytku. Organ l instancji mając na uwadze powyższe ustalenia oraz wyniki opinii technicznej wykonanych robót budowlanych orzekł, iż nie zachodzi potrzeba określenia czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonanych już robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem.

Z powyższą decyzją nie zgodziła się J.Ż. , wnosząc w terminie odwołanie. Odwołująca się wniosła o ponowne rozpatrzenie sprawy z uwagi na to, że remont lokalu nr .... został wykonany bez uprzedniego uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. W związku z taką sytuacją nikt nie nadzorował dokonywanych zmian i przebudowy. Odwołująca wskazała, iż nadzór budowlany, który przeprowadzał oględziny obiektu, nie zapewnił możliwości obejrzenia całości obiektu przez wszystkie strony ani nie przesłał protokołu oględzin, pomimo złożonego stosownego wniosku. Ponadto, kwestionowana decyzja została doręczona niezgodnie z przepisami k.p.a., bowiem odebrała ją niepełnoletnia córka odwołującej się. Takie nieprawidłowości, zarówno prawne jak i praktyczne, stwarzają - zdaniem odwołującej - realną groźbę katastrofy wynikającej z wadliwie wykonanych prac remontowych starej kamienicy. Wątpliwości pojawiają się również w kwestii finansowania powyższych prac. Z pisemnych wyjaśnień ZUM-u złożonych na prośbę odwołującej się wynika, iż ani ZUM ani Urząd Miasta T. nie ponoszą kosztów realizowanej inwestycji, a przecież przedmiotowy budynek należy do Miasta i Gminy T.

Decyzją z dnia [....], wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 80 ust. 2 pkt 2 i art. 83 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, po rozpatrzeniu odwołania J.Ż. od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta T. z dnia [....]odmawiającej określenia czynności robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót do stanu zgodnego z prawem, .......Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy.

Organ odwoławczy, po dokonaniu kontroli prawidłowości postępowania administracyjnego organu l instancji i wydanej decyzji dokonał powtórnego

11 SA/Kr 337/08

rozpatrzenia sprawy w granicach zakreślonych przez postępowanie pierwszoinstancyjne i stwierdził, że zaskarżona decyzja jest prawidłowa/Organ II instancji podzielił stanowisko organu l instancji, że przedmiotowe roboty budowlane wymagały uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę. Znajdujące się w aktach dokumenty - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz postanowienie Prezydenta Miasta T. o zawieszeniu tego postępowania do czasu uzyskania rozstrzygnięcia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego świadczą, iż w momencie rozpoczęcia przez inwestora prac nie dysponował on ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę. Wobec tego organ odwoławczy uznał, iż zasadnym było przeprowadzenie postępowania w trybie art. 50 i 51 Prawa budowlanego, regulującym postępowanie organów nadzoru budowlanego w przypadku robót budowlanych wykonanych bez wymaganego pozwolenia bądź zgłoszenia. Z uwagi na to, że przedmiotowe roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z art. 51 ust. 7 Prawa budowlanego, organ stwierdził, że nie zachodzi potrzeba ich wstrzymania, a ponadto, jak wynika z przedstawionej przez inwestora opinii technicznej, sporządzonej przez osoby kompetentne, nie zachodzi potrzeba określenia czynności czy robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonanych robót do stanu zgodnego z prawem. W odniesieniu do zarzutu odbioru decyzji przez małoletniego domownika, organ II instancji, przyznał, że fakt ten niewątpliwie stanowił uchybienie proceduralne w związku z naruszeniem art. 43 kodeksu postępowania administracyjnego, jednak z racji okoliczności, iż strona miała możność zapoznania się z treścią zaskarżonej decyzji, uznać trzeba, że powyższe uchybienie nie wpłynęło na merytoryczną treść wydanego przez PINB rozstrzygnięcia. Zatem organ II instancji nie znalazł podstaw do uchylenia zaskarżonej decyzji w oparciu o wskazane w odwołaniu nieskuteczne doręczenie. W odniesieniu do kwestii ponoszenia kosztów wykonanych robót, organ odwoławczy wskazał, iż organy nadzoru budowlanego nie są władne orzekać w tej materii. Dla tych organów ważne jest jedynie określenie podmiotu zobowiązanego do dokonania czynności wynikających z art. 53 Prawa budowlanego. Ze zgromadzonych dokumentów wynika, że tym podmiotem jest [....] sp. z o.o., a zatem organ l instancji prawidłowo wskazał osobę zobowiązaną.

II SA/ Kr 337/08

Z powyższą decyzją nie zgodziła się J.Ż. , zaskarżając ją w terminie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i domagając się uchylenia zaskarżonej decyzji i przekazania sprawy do ponownego i wnikliwego rozpoznania.

Uzasadniając powyższe, skarżąca podniosła, iż zaskarżona decyzja nie odzwierciedla całego stanu faktycznego. Zarzuciła niedopełnienie obowiązku ustalenia poprawnej lokalizacji przedmiotowego budynku, opieranie się na niepełnym materiale dowodowym - zdaniem skarżącej - początkowo wszczęto przebudowę i remont lokalu nr ..., przy czym jednocześnie toczył się remont dwóch pomieszczeń użytkowych o charakterze magazynowym, o czym nie ma wzmianki w dokumentach. Skarżąca zarzuciła naruszenie przepisów k.p.a. nie tylko w kwestii doręczeń pism ale również co do zakresu i sposobu umożliwienia stronom zapoznania się z całością materiału zgromadzonego w sprawie. Kolejny zarzut dotyczy braku jakiejkolwiek dokumentacji prowadzonych prac budowlanych, a ponadto, do chwili obecnej nie ustalono na czyj koszt dokonano wymiany instalacji, wybudowano łazienkę i wymieniono podłogi.

W odpowiedzi na skargę, ........Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, wniósł o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasowe stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji.

Organ odwoławczy, ustosunkowując się do zarzutów zawartych w skardze, podniósł, że z uwagi na rozpoczęcie prac, bez wymaganej prawem decyzji o pozwoleniu na budowę, organy nadzoru budowlanego słusznie wszczęły postępowanie administracyjne w trybie art. 50 i 51 ustawy Prawo budowlane. Z materiału dowodowego wynika, że w odniesieniu do przedmiotowych robót, nie zachodzi potrzeba określenia czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia ich do zgodności z prawem. Dowód stanowi tutaj opinia techniczna wykonana na zlecenie inwestora - [....] sp. z o.o. w T.

Odnosząc się do zarzutu błędnego zlokalizowania przedmiotowego budynku, organ II instancji wskazał na wypis z rejestru gruntów, który posłużył za dowód w tej kwestii. Jasno z niego wynika, iż przedmiotowy budynek znajduje się na działce nr ......w T. Następnie organ stwierdził, iż brak jest podstaw do uznania, iż w prowadzonym postępowaniu naruszono prawa strony do czynnego w

11 SA/Kr 337/08

nim udziału. Natomiast kwestia kosztów remontu i przebudowy, jak już wcześniej wskazano, leży poza zakresem kompetencji organów nadzoru budowlanego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Stosownie do art. 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, póz. 1270 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie p.p.s.a. sądy administracyjne powołane są do kontroli zgodności z prawem działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. W ramach swej kognicji sąd bada czy przy wydaniu zaskarżonego aktu nie doszło do naruszenia prawa materialnego i przepisów postępowania administracyjnego, nie będąc przy tym związanym granicami skargi, stosownie do treści art. 134 § 1 p.p.s.a.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że skarga nie jest zasadna, a zaskarżona decyzja nie narusza prawa materialnego, ani też nie zaszło naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Obowiązujące w dacie orzekania przepisy art.50 ust.1 i art.51 ust.1 pkt.2 i ust.7 ustawy Prawo budowlane stanowiły:

Art. 51. 1. Przed upływem 2 miesięcy od dnia wydania postanowienia, o którym mowa w art. 50 ust. 1, właściwy organ w drodze decyzji: 2) nakłada obowiązek wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, określając termin ich wykonania

7. Przepisy ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 stosuje się odpowiednio, jeżeli roboty budowlane, w przypadkach innych niż określone w art. 48 albo w art. 49b, zostały wykonane w sposób, o którym mowa w art. 50 ust. 1

Art.50 . 1. W przypadkach innych niż określone w art. 48 ust. 1 lub w art. 49b ust. 1 właściwy organ wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych wykonywanych: 1)bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia.

11 SA/Kr 337/08

Wobec ustalenia przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w T. zakresu wykonanych robót, (którego skarżąca nie kwestionowała w toku postępowania, biorąc udział w oględzinach) prawidłowo stwierdzono, iż na przebudowę obiektu budowlanego i prace związane z wykonaniem instalacji inwestor winien uzyskać wcześniej pozwolenie na budowę. Ponieważ roboty budowlane zostały wykonane samowolnie (tj. bez pozwolenia na budowę) wszczęte i prowadzone było postępowanie w trybie art.50 i 51 prawa budowlanego (wykonane roboty budowlane nie polegały na wykonaniu obiektu budowlanego lub jego części, wobec czego niezasadnym byłoby prowadzenie postępowania w trybie art.48 prawa budowlanego). Skutkiem ustalenia, na podstawie przedłożonej ekspertyzy technicznej (k. .....akt adm.), iż wszystkie roboty budowlane wykonane zostały prawidłowo, organy słusznie przyjęły brak podstaw do nałożenia obowiązków wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem. Skarżąca kwestionując zaskarżoną decyzję, jak i poprzedzającą ją decyzję organu l instancji, nie przedłożyła, ani nie powołała żadnego dowodu, z którego miałaby wynikać odmienna ocena wykonanych robót budowlanych.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia prawa skarżącej do czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu stwierdzić należy, że nie jest on zasadny i nie znajduje potwierdzenia w aktach administracyjnych sprawy. Skarżąca została zawiadomiona o oględzinach(k........ akt adm.), w których wzięła udział (k...... akt adm.), oraz o zebraniu materiału dowodowego w sprawie(k. ..... akt adm.). Jej odwołanie od decyzji zostało rozpoznane, organ odwoławczy ustosunkował się do wszystkich zarzutów odwołania, pouczając o przysługującej skardze do WSA.

Pozostałe zarzuty skargi są również bezzasadne i tak jak podniósł organ II instancji kwestia dokładnej lokalizacji budynku i kosztów finansowania wykonanych robót budowlanych, nie była i nie mogła być przedmiotem rozpoznania przez organy nadzoru budowlanego.

Wobec powyższego orzeczono na podstawie art.151 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, póz. 1270 z późn. zm.).Powered by SoftProdukt