drukuj    zapisz    Powrót do listy

6111 Podatek akcyzowy, Umorzenie postępowania, Dyrektor Izby Celnej, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA, III SA/Wa 1095/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wa 1095/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-21 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-04-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Maciej Kurasz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6111 Podatek akcyzowy
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1 pkt 1, art. 60, art. 232 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący asesor WSA Maciej Kurasz po rozpoznaniu w dniu 21 sierpnia 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. M. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia [...] marca 2008 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybieniu terminowi do wniesienia odwołania od decyzji odmawiającej stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku akcyzowego postanawia: 1) umorzyć postępowanie; 2) zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie K. M. na jej koszt kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) tytułem zwrotu uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 24 marca 2008 r. K. M. (zwana dalej "Skarżącą") zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie postanowienie Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia [...] marca 2008 r.

W rejestrze opłat sądowych tutejszego Sądu stwierdzono uiszczenie w dniu 19 maja 2008 r. wpisu sądowego w kwocie 100 zł od ww. skargi.

W dniu 20 sierpnia 2008 r. wpłynęło do tut. Sądu pismo z oświadczeniem Skarżącej o cofnięciu powyższej skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

postępowanie sądowe należało umorzyć.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej "ppsa", skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd, jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Sąd nie stwierdził, aby w sprawie wystąpiły przesłanki wyłączające skuteczność cofnięcia skargi, o których mowa w art. 60 ppsa w związku z czym, Sąd był związany skutecznym cofnięciem skargi. Stosownie do treści art. 161 § 1 pkt 1 ppsa, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

W przypadku cofnięcia skargi jeżeli cofnięcie nastąpiło przed wysłaniem odpisu skargi organowi, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis, o czym stanowi art. 232 § 1 pkt 1 ppsa.

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie działając na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 60 i art. 232 § 1 pkt 1 ppsa, orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt