drukuj    zapisz    Powrót do listy

6151 Lokalizacja dróg i autostrad, Inne, Minister Budownictwa, Odmówiono dopuszczenia do udziału w sprawie, IV SA/Wa 2337/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 2337/06 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-02-07  
Data wpływu
2006-12-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Grzegorz Czerwiński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6151 Lokalizacja dróg i autostrad
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II OSK 1701/08 - Wyrok NSA z 2009-01-20
II OZ 214/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-11
Skarżony organ
Minister Budownictwa
Treść wyniku
Odmówiono dopuszczenia do udziału w sprawie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 25 par. 4 art. 33 par. 2 art. 46 art. 47
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Czerwiński po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Stowarzyszenia M. o dopuszczenie do udziału w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi A. Sp. z o.o. i innych na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] września 2006 r. nr [...] w przedmiocie lokalizacji drogi publicznej postanawia odmówić dopuszczenia Stowarzyszenia M. do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania.

Uzasadnienie

Na rozprawie w dniu 21 stycznia 2008 r. Stowarzyszenie M. z siedzibą w S. złożyło wniosek o dopuszczenie do udziału w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi A. Sp. z o.o. i innych na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] września 2006 r. nr [...] w przedmiocie lokalizacji drogi publicznej. W uzasadnieniu wniosku podało, że zgodnie ze statutem zostało ono zawiązane dla potrzeb reprezentowania mieszkańców S. w Gminie R. wobec instytucji zajmujących się budową inwestycji, której dotyczy decyzja lokalizacyjna.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 33 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej P.p.s.a.) udział w charakterze uczestnika może zgłosić również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna, o której mowa w art. 25 § 4, w sprawach innych osób, jeżeli sprawa dotyczy zakresu jej statutowej działalności. Przepis art. 25 § 4 P.p.s.a. przyznaje natomiast zdolność sądową organizacjom społecznym, choćby nie posiadały osobowości prawnej, w zakresie ich statutowej działalności w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób.

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu powinien spełniać wymagania, o których mowa w art. 46-47 P.p.s.a. Wnioskodawca powinien w nim wskazać, że spełnia przesłanki, o których mowa w art. 33 § 2 P.p.s.a., tzn. przedstawić dowody i argumenty, które przemawiają za tym, że wynik postępowania przed sądem administracyjnym będzie dotyczył jego interesu prawnego, zaś w przypadku organizacji społecznej domagającej się uczestniczenia w postępowaniu dotyczącym innej osoby wykazania, że takie działanie znajduje podstawę w treści statutu.

W rozpatrywanej sprawie dopuszczenie Stowarzyszenia M. do udziału w postępowaniu nie jest uzasadnione. Wymienione Stowarzyszenie wskazało we wniosku, że jego udział w postępowaniu sądowym jest uzasadniony tym, iż zgodnie ze statutem zostało ono zawiązane dla potrzeb reprezentowania mieszkańców S. w Gminie R. wobec instytucji zajmujących się budową inwestycji, której dotyczy decyzja lokalizacyjna.

W ocenie Sądu Stowarzyszenie nie wykazało, iż sprawa której przedmiotem jest ustalenie lokalizacji drogi publicznej pozostaje w zakresie statutowej działalności wnioskodawcy. Zdaniem Sądu, wbrew twierdzeniom Stowarzyszenia, z regulaminu nie wynika, aby reprezentowanie mieszkańców S. w Gminie R. wobec instytucji zajmujących się budową inwestycji, której dotyczy decyzja lokalizacyjna, stanowiło jeden z celów działania tego Stowarzyszenia.

Mając powyższe na względzie, wobec braku wystąpienia przesłanki umożliwiającej dopuszczenie Stowarzyszenia do udziału w postępowaniu sądowoadministracyjnym w charakterze uczestnika, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 33 § 2 P.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt