drukuj    zapisz    Powrót do listy

6136 Ochrona przyrody, Koszty sądowe, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, II SA/Kr 6/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 6/08 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-08-21  
Data wpływu
2008-01-08
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Renata Czeluśniak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6136 Ochrona przyrody
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 243, art. 244, art. 245, art. 246 par. 2, art. 254, art. 260
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Czeluśniak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 sierpnia 2008 r. wniosku Towarzystwa [...] w O. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi Towarzystwa [...] w O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...]r., Nr: [...] w przedmiocie opłaty za usunięcie drzew postanawia odmówić zwolnienia od kosztów sądowych

Uzasadnienie

Skarżące stowarzyszenie wniosło o zwolnienie od kosztów sądowych.

We wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych jak i sprzeciwie od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 15 maja 2008 r. strona skarżąca podniosła m.in., iż środki zgromadzone na rachunkach bankowych są środkami celowymi na realizację konkretnych projektów, nie są zatem przeznaczone na wpisy sądowe.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Strona skarżąca nie wykazała, iż nie ma żadnych, czy też dostatecznych środków na poniesienie kosztów postępowania tytułem wpisu sądowego.

Posiadany przez skarżące stowarzyszenie majątek trwały oraz środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym, przy uwzględnieniu braku wykazania niemożności ich przeznaczenia na koszty sądowe (zarządzenie z dnia [...].06.2008 r. k.54 akt sądowych, doręczone dnia 3.07.2001 r.) oraz przy uwzględnieniu obowiązku zaoszczędzenia potrzebnych środków co najmniej od listopada 2007 r. (od dnia bowiem doręczenia zaskarżonej decyzji stowarzyszenie winno się liczyć z poniesieniem kosztów sądowych) z dochodów bieżąco uzyskiwanych (bądź możliwych do uzyskania) pozwalają na stwierdzenie braku przesłanek do uwzględnienia wniosku strony skarżącej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł zatem jak w sentencji na podstawie art. 243, art. 244, art. 245, art. 246 § 2, art. 254 oraz art. 260 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1270).Powered by SoftProdukt