drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, Prawo pomocy, Dyrektor Izby Skarbowej, Przyznano prawo pomocy w zakresie całkowitym, przez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego, I SA/Lu 802/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-02-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Lu 802/07 - Postanowienie WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2008-02-19  
Data wpływu
2007-12-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Erwin Srebrny /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Przyznano prawo pomocy w zakresie całkowitym, przez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie Erwin Srebrny po rozpoznaniu w dniu 19 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.M. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie z dnia [...] r., nr [...] - w zakresie wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego; postanawia: przyznać J.M. prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego, którego wyznaczy Rada Okręgowa Izby Radców Prawnych.

Uzasadnienie

J.M. po uzupełnieniu braków formalnych złożył na urzędowym formularzu PPF wniosek o przyznanie prawa pomocy, wnosząc o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego. Z uzasadnienia wniosku i nadesłanych wyjaśnień wynika, iż skarżący sam prowadzi swoje gospodarstwo domowe. Wnioskodawca nie posiada żadnego majątku, utrzymuje się jedynie z zaciąganych pożyczek.

Referendarz sądowy rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy stwierdził, co następuje:

Zgodnie z art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej "ppsa" przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania

(pkt 1), a w zakresie częściowym – gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny

(pkt 2). Żądanie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego jest wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym – art. 245 § 2 ppsa. Biorąc pod uwagę znajdujące się na urzędowym formularze dane jak i nadesłane wyjaśnienia przedstawiające jego ogólną sytuację, uznać należy, że skarżący wykazał, że nie jest w stanie ponieść zarówno kosztów sądowych jak i kosztów postępowania związanych z ustanowieniem radcy prawnego. Zatem spełnione zostały przesłanki do przyznania stronie skarżącej prawa pomocy w zakresie całkowitym.

Z tych względów na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 ppsa, należało orzec jak na wstępie.Powered by SoftProdukt