drukuj    zapisz    Powrót do listy

6114 Podatek od spadków i darowizn, Administracyjne postępowanie, Dyrektor Izby Skarbowej, Zwrócono skargę kasacyjną do WSA w celu usunięcia dostrzeżonych braków, II FSK 1268/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II FSK 1268/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-08-25 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-29
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Aleksandra Wrzesińska - Nowacka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6114 Podatek od spadków i darowizn
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Sygn. powiązane
I SA/Gl 137/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-28
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Zwrócono skargę kasacyjną do WSA w celu usunięcia dostrzeżonych braków
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 214 § 1, art. 220 § 1, art. 220 § 3, art. 230 § 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska-Nowacka po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej Wydziale II sprawy ze skargi kasacyjnej T. P. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 28 kwietnia 2008 r., sygn. I SA/Gl 137/08 w sprawie ze skargi T. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 14 stycznia 2008 r., nr [...] w przedmiocie podatku od spadków i darowizn postanawia: zwrócić akta sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach w celu wezwania pełnomocnika strony skarżącej do uzupełnienia braków skargi kasacyjnej poprzez uiszczenie wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił skargę T. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 14 stycznia 2008 r. w przedmiocie podatku od spadków i darowizn.

Strona skarżąca w dniu 9 czerwca 2008 r. wniosła skargę kasacyjną od tego postanowienia. Przy wniesieniu pisma nie uiściła należnej opłaty.

Akta sprawy wraz ze skargą kasacyjną zostały przekazane Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 214 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153,poz. 1270 ze zm., powoływanej dalej jako p.p.s.a.) strona wnosząca pismo podlegające opłacie obowiązana jest do ponoszenia kosztów sądowych. Skarga kasacyjna jest pismem podlegającym wpisowi ( art. 230 § 2 p.p.s.a.), w tym przypadku wpisowi stosunkowemu ( art. 231 p.p.s.a.). Opłata winna być uiszczona przy wniesieniu środka odwoławczego ( art.219 p.p.s.a.). Jeżeli strona nie wypełniła tego obowiązku, przewodniczący winien wezwać ją do uzupełnienia braku fiskalnego, wyznaczając termin i określając rygor niewykonania zarządzenia, stosownie do art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a. Wstępne zbadanie skargi kasacyjnej i wydanie stosownych zarządzeń w celu usunięcia jej braków należy do przewodniczącego wydziału wojewódzkiego sądu administracyjnego ( § 57 ust.1 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 18 września 2003 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych –Dz.U.169,po.z 1646). Sąd nie podejmie żadnej czynności na podstawie pisma, które nie zostało należycie opłacone ( art. 220 § 1 p.p.s.a.).

W tym przypadku wpis od skargi kasacyjnej nie został zapłacony przy jej wniesieniu, przewodniczący nie wezwał też pełnomocnika strony do uzupełnienia tego braku. Z tych względów należało orzec jak w sentencji.Powered by SoftProdukt