drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Prawo pomocy, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Zwolniono od kosztów sądowych, II SA/Gl 994/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-02-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gl 994/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-02-28  
Data wpływu
2007-12-03
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Andrzej Majzner /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 243 par. 1, art. 245 par. 1 i par. 3, art. 246 par. 1 pkt 2, art. 258
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach Andrzej Majzner po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. B. i J. B. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego w kwestii wniosku skarżącej – Z. B. o przyznanie prawa pomocy, w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych postanawia: zwolnić skarżącą od kosztów sądowych;

Uzasadnienie

W odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi Z. B. złożyła do Sądu pismo procesowe datowane na [...] r., w którym wniosła o całkowite lub częściowe zwolnienie od kosztów sądowych.

Ponieważ powyższe żądanie nie zostało wyrażone w wymaganej przepisami formie, pismem z dnia [...] r. skarżącą wezwano do nadesłania wniosku o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu, według ustalonego wzoru.

Skarżąca nie odpowiedziała na rzeczone wezwanie, w związku z czym referendarz sądowy zarządzeniem z dnia 31 stycznia 2008 r. pozostawił jej wniosek bez rozpoznania.

Następnie, to jest w dniu [...]r. (czyli w otwartym terminie do złożenia sprzeciwu od przywołanego wyżej zarządzenia z dnia 31 stycznia 2008 r.) Z. B. złożyła kolejny wniosek o przyznanie prawa pomocy, tym razem sporządzony na urzędowym formularzu "PPF".

W treści omawianego formularza strona oznaczyła, iż zakres jej żądania obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych. W uzasadnieniu podniosła zarzuty dotyczące merytorycznych aspektów związanych z zaskarżoną decyzją. Równocześnie zadeklarowała, że nie posiada żadnych zasobów pieniężnych ani przedmiotów wartościowych. Jest natomiast właścicielką domu o powierzchni mieszkalnej [...] m2, budynku gospodarczego o powierzchni [...] m2 i gruntu rolnego o powierzchni [...] ha.

Miesięczny dochód brutto dwuosobowego gospodarstwa domowego wnioskodawczyni wykazany został w kwocie [...] zł, stanowiącej wartość emerytury pobieranej przez jej męża.

W toku rozpoznania wniosku zważono, co następuje.

Stosownie do art. 243 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – zwanej dalej p.p.s.a., stronie na jej wniosek może być przyznane prawo pomocy. Zgodnie zaś z art. 245 §1 przywołanej regulacji, prawo pomocy może zostać udzielone w zakresie całkowitym lub częściowym.

Odnosząc się do wniosku Z. B. należy wskazać, iż w myśl zasady sformułowanej w art. 246 §1 pkt 2 p.p.s.a., przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie częściowym (czyli, zgodnie z art. 245 §3 cytowanej regulacji, mogącym obejmować między innymi zwolnienie od kosztów sądowych, na które składają się opłaty i wydatki) następuje wtedy, gdy wykaże ona, że nie jest w stanie uiścić pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Dokonana w tym kontekście analiza stanu majątkowego strony doprowadziła do konkluzji, że przedstawiony wyżej wymóg został w sprawie zachowany. Z oświadczeń skarżącej wynika bowiem, iż jest ona osobą bezrobotną, bez prawa do pobierania zasiłku, nie posiada zasobów finansowych ani łatwego do spieniężenia majątku, zaś dochód przypadający na jej dwuosobowe gospodarstwo domowe wynosi [...] zł, co w przeliczeniu na jedną osobę daje zaledwie [...] zł.

Nie budzi zatem wątpliwości, że uiszczenie pełnych kosztów postępowania przekracza możliwości płatnicze wnioskującej i mogłoby ją narazić na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Mając na względzie powyższe postanowiono jak w sentencji, działając na podstawie art. 258 §1 i §2 pkt 7 w związku z art. 258 §3 p.p.s.a. oraz w oparciu o art. 246 §1 pkt 2 tej ustawy.Powered by SoftProdukt