drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, Odmowa sporządzenia uzasadnienia, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odmówiono sporządzenia uzasadnienia, II SA/Łd 24/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-04-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Łd 24/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-04-17  
Data wpływu
2008-01-10
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Barbara Rymaszewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne
Odmowa sporządzenia uzasadnienia
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odmówiono sporządzenia uzasadnienia
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art 141 par.1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 17 kwietnia 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział II w składzie następującym: Przewodnicząca: Sędzia WSA Barbara Rymaszewska po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2008 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku B.S. o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi B.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [..] Nr [..] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie

W dniu 31 marca 2008 roku B.S. złożył wniosek o wydanie uzasadnienia wyroku ogłoszonego na rozprawie w dniu 28 marca 2008 roku .

W dniu 28 marca 2008 roku Sąd postanowił odroczyć termin rozprawy na dzień 15 maja 2008 roku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl przepisu art. 141§ 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym (Dz. U. z 2002 r. nr 153, poz.1270) - dalej p.p.s.a. uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku. W sprawach natomiast, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku ( art. 141 § 2 p.p.s.a.)

W sprawie niniejszej, Sąd w dniu złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku nie wydał orzeczenia w sprawie. Tym samym wniosek skarżącego o sporządzenia uzasadnienia wyroku złożony przed ogłoszeniem jego sentencji był przedwczesny i nie wywoływał skutków procesowych, w tym zwłaszcza w postaci otwarcia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie przepisu art. 141 § 3 p.p.s.a. odmówił sporządzenia uzasadnienia wyroku.

P.H.Powered by SoftProdukt