drukuj    zapisz    Powrót do listy

6329 Inne o symbolu podstawowym 632, Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, I SAB/Wa 6/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SAB/Wa 6/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-21 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-01-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Daniela Kozłowska
Elżbieta Lenart /przewodniczący sprawozdawca/
Przemysław Żmich.
Symbol z opisem
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
I OZ 332/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-15
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 1 i par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Lenart (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Daniela Kozłowska Asesor WSA Przemysław Żmich Protokolant Monika Chorzewska-Korczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 sierpnia 2008 r. sprawy ze skargi W. K. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. w przedmiocie rozpoznania pism postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W dniu 12 grudnia 2007 r. (data prezentaty) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga W. K. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. w przedmiocie rozpoznania pism.

W skardze W. K. zaskarżył "błędne odpowiedzi zastępców Wojewody [...] w kwestii bezprawia Ośrodka Pomocy Społecznej w B., Burmistrza, Wiceburmistrza, Komisji Rewizyjnej, Rady Miasta i Gminy". Skarżący zarzucił, że odmówiono mu przyjęcia szeregu podań i odwołań, a od ponad trzech lat nie są mu płacone zasiłki celowe. Wniósł także - między innymi - o niezwłoczne wypłacenie zaległych zasiłków oraz o "oddanie 190 tysięcy sztuk dokumentów ukradzionych za pomocą opieki społecznej".

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o oddalenie skargi w całości.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 3 § 2 pkt. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sądy administracyjne sprawują kontrolę administracji publicznej w sprawach skarg na bezczynność w przypadkach określonych w art. 3 § 2 pkt. 1- 4 tej ustawy tzn. takich, które mogą zakończyć się decyzją administracyjną, postanowieniem wydanym w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończącym postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty, postanowienie wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie albo inny akt lub czynność z zakresu administracji publicznej dotyczącą uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Jak wynika z treści skargi W. K. z dnia 12 grudnia 2007 r., jest to skarga złożona w trybie art. 227 działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, gdyż zarzuca "błędne odpowiedzi zastępców Wojewody [...] w kwestii bezprawia Ośrodka Pomocy Społecznej w B., Burmistrza, Wiceburmistrza, Komisji Rewizyjnej, Rady Miasta i Gminy".

Sprawy ze skarg na działanie administracji publicznej określone w art. 227 Kpa., nie podlegają jednak kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne, albowiem tego typu sprawy nie są rozstrzygane w formach przewidzianych w art. 3 § 2 1- 4 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (post. NSA z 9 grudnia 1999 r. III SAB 7/99).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, nie może zatem oceniać prawidłowości prowadzenia postępowania skargowego w trybie przepisów działu VIII k.p.a., gdyż nie podlega to jego kognicji. Wobec czego formułowanie zarzutu bezczynności w niniejszej sprawy należy uznać za niedopuszczalne.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 i § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt