drukuj    zapisz    Powrót do listy

6115 Podatki od nieruchomości, Odrzucenie zażalenia, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono zażalenie, I SA/Kr 379/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Kr 379/08 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-06-19  
Data wpływu
2008-02-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Beata Cieloch /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 175 par. 2, par. 3, art. 178, art. 197 par. 2, art. 194 par. 4
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący – Sędzia WSA Beata Cieloch po rozpoznaniu dniu 19 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy na skutek zażalenia W. B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia [...] maja 2008 roku, o odrzuceniu skargi kasacyjnej postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia [...] maja 2008 roku, sygn. akt I SA/Kr 379/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, odrzucił skargę kasacyjną, wniesioną przez skarżącego W. B. z powodu nie sporządzenia jej stosownie do treści art.175 &1 i 3 ustawy z dnia 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. Nr 153,poz.1270 z późn.zm. ) tj. przez adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego.

Odpis postanowienia został doręczony skarżącemu w dniu [...] maja 2008 roku wraz z pouczeniem ,że zażalenie , którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej , powinno być sporządzone przez adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego.

W ustawowym terminie skarżący W. B. złożył zażalenie na powyższe postanowienie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie wniesione przez skarżącego podlega odrzuceniu.

Stosownie do art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153 ,poz.1270 z późn. zm - oznaczana dalej jako p.p.s.a.), zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego. Mający odpowiednie zastosowanie art. 175 § 2 i §3 p.p.s.a., wymienia szereg podmiotów uprawnionych do jego wniesienia m.in. także doradcę podatkowego . Sporządzenie zatem zażalenia przez skarżącego osobiście, w sytuacji gdy nie posiada kwalifikacji określonych w art. 175 § 2 i § 3 p.p.s.a., jest niedopuszczalne i musi skutkować jego odrzuceniem ( art.178 w zw. z art. 197&2 p.p.s.a.)

Jednocześnie zaznaczyć należy, że nie sporządzenie zażalenia, na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej, przez jedną z osób wskazanych w art. 175 p.p.s.a. jest brakiem formalnym , który nie podlega uzupełnieniu w trybie określonym w art. 49 p.p.s.a. i powoduje jego odrzucenie . Stanowisko takie, aprobowane przez orzekający Sąd, wynika odpowiednio ze stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego, zawartego w postanowieniu z dnia [...] października 2004 r. (sygn. akt FZ 308/04)

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia na zasadzie wyżej powołanych przepisów prawa.Powered by SoftProdukt