drukuj    zapisz    Powrót do listy

645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652, Odrzucenie skargi, Inne, Odrzucono skargę, IV SA/Po 280/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-07-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Po 280/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-07-15 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-08
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Izabela Kucznerowicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 3 par. 2 i 3, art. 58 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący As. sąd. Izabela Kucznerowicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.K.-M. przeciwko Zakładowi Opiekuńczo - Leczniczemu i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnej Publicznej ZOZ postanawia: odrzucić skargę /-/I.Kucznerowicz

Uzasadnienie

W dniu 8 lipca 2008 r. M.K.-M. wniosła pismo - pozew do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w imieniu męża A.M. przeciwko Zakładowi Opiekuńczo - Leczniczemu i Rehabilitacji Medycznej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Skarżąca domaga się zadośćuczynienia za szkody na zdrowiu i spowodowania kalectwa uniemożliwiającego faktycznie samodzielną egzystencję Jej mężowi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie.

W myśl z art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 153, poz. 1270 ze zm. - dalej p.p.s.a.) kontrola działalności publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1) decyzje administracyjne;

2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które przysługuje zażalenie, albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w zakresach administracji publicznej;

7) akty nadzoru na działalność organów jednostek samorządu terytorialnego;

8) bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4.

Sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę i stosują środki określone w tych przepisach (art. 3 § 3 p.p.s.a.).

Kwestia zadośćuczynienia za doznane krzywdy nie należy do właściwości sądu administracyjnego.

W związku z tym Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a. odrzucił skargę.

/-/I.Kucznerowicz

KB/Powered by SoftProdukt