drukuj    zapisz    Powrót do listy

6070 Uwłaszczenie    państwowych   osób     prawnych   oraz   komunalnych    osób prawnych, Prawo pomocy, Minister Budownictwa,  , I SA/Wa 1978/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-31, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 1978/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-01-31  
Data wpływu
2007-12-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Dariusz Pirogowicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6070 Uwłaszczenie    państwowych   osób     prawnych   oraz   komunalnych    osób prawnych
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
I OSK 1483/08 - Wyrok NSA z 2009-07-02
Skarżony organ
Minister Budownictwa
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 258 par. 1 i par. 2 pkt 7, art. 246 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz Sądowy Dariusz Pirogowicz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku D. W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi D. W., J. W. i J. W. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] października 2007 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia przyznać prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

D. W. wnioskiem z dnia 7 stycznia 2008 r. uzupełnionym wnioskiem z dnia 23 stycznia 2008 r. wystąpiła o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi D. W., J. W. i J. W. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] października 2007 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji.

Z danych zawartych w formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że D. W. prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Jest rencistką. Jej miesięczny przychód netto wg oświadczenia wynosi [...] złotych. Wnioskodawczyni podała, że ponoszony przez nią koszt utrzymania mieszkania (czynsz, ogrzewanie, energia elektryczna) wynosi [...] złotych. W związku z powyższym na żywność , leki i środki czystości pozostaje jej kwota [...] złotych. W tym stanie rzeczy uiszczenie należnego wpisu w kwocie 200 złotych pozbawiłoby ją możliwości zaspokojenia elementarnych potrzeb każdego człowieka. Wnioskodawczyni podała ponadto, że posiada udział 9/10 w prawie użytkowania wieczystego. Poza tym nie posiada żadnego majątku, oszczędności, ani przedmiotów wartościowych. Nie zatrudnia i nie pozostaje w innym stosunku prawnym z adwokatem lub radcą prawnym.

W tym stanie rzeczy stwierdzono co następuje.

Zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Stosowanie zaś do art. 245 § 1 - 3 powołanej ustawy prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym – gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 1 i 2).

W świetle wykazanych przez wnioskodawczynię okoliczności dotyczących jej sytuacji materialnej i rodzinnej, uzasadniona jest ocena, że znajduje się ona w sytuacji kwalifikującej do przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. Niewątpliwie jej miesięczne dochody na poziomie [...] złotych netto, przy deklarowanych niezbędnych miesięcznych wydatkach na poziomie [...] złotych, wskazują na to, że nie jest ona w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku swojego koniecznego utrzymania. Oznacza to, że spełniona została przesłanka wskazana w art. 246 § 1 pkt 2 powołanej ustawy uzasadniająca przyznanie prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

W tej sytuacji w oparciu o powołane wyżej przepisy oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt