drukuj    zapisz    Powrót do listy

6136 Ochrona przyrody, Prawo pomocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Zwolniono od kosztów sądowych, II SA/Sz 1079/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-12-13, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Sz 1079/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2007-12-13  
Data wpływu
2007-10-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Joanna Wojciechowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6136 Ochrona przyrody
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
II OSK 1547/08 - Wyrok NSA z 2009-10-14
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Asesor WSA Joanna Wojciechowska po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym tj. zwolnienia z kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie określenia dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego do środowiska p o s t a n a w i a: zwolnić z kosztów sądowych

Uzasadnienie

Skarżący M. S. w dniu 19 listopada 2007r. złożył na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia z kosztów sądowych. W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazał, że razem z żoną i dwojgiem dzieci utrzymuje się z pomocy okresowej rodziny oraz prac dorywczych, dlatego nie jest w stanie uiścić kosztów sądowych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uznał, co następuje:

Zgodnie z art. 245 § 1 ustawy dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.), zwanej dalej w skrócie: "Ppsa", prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie w zakresie częściowym przysługuje, gdy osoba wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny/ art. 246 § 1 pkt 2 Ppsa/.

Zdaniem Sądu, okoliczności, które powołał skarżący we wniosku o przyznanie prawa pomocy uzasadniają uwzględnienie tego wniosku poprzez zwolnienie z kosztów sądowych.

W ocenie Sądu, sytuacja materialna w jakiej skarżący się znajduje, nie pozwala mu na ponoszenie kosztów sądowych, dlatego na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 Ppsa, orzeczono jak na wstępie.Powered by SoftProdukt