drukuj    zapisz    Powrót do listy

6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.), Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, I SA/Kr 255/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-23, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Kr 255/08 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-04-23 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-02-22
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Stanisław Grzeszek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Stanisław Grzeszek po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. B.-W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na umorzenie zaległości podatkowej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W skardze wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w dniu [...] stycznia 2008 r. B.B-W. zaskarżyła postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...], mocą którego uchylono w całości postanowienie Prezydenta Miasta z dnia [...] nr [...] w sprawie odmowy wyrażenia zgody na umorzenie zaległości podatkowej w kwocie 5.848,70 zł oraz odsetek w kwocie 1.132,00 zł.

Zarządzeniem z dnia [...] lutego 2008 r. wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od tej skargi w kwocie 100,00 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu – pod rygorem odrzucenia skargi. Zarządzenie to doręczono skarżącej skutecznie w dniu [...] marca 2008 r. Skarżąca nie uiściła należnej kwoty w zakreślonym terminie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Taka sytuacja miała miejsce w rozpatrywanej sprawie, gdyż termin wyznaczony przez Sąd do uiszczenia wpisu upłynął bezskutecznie z dniem [...] marca 2008 r.

Ponieważ skarżąca wpisu od skargi nie uiściła w terminie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, na zasadzie art. art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt