drukuj    zapisz    Powrót do listy

611 Podatki  i  inne świadczenia pieniężne, do  których   mają zastosowanie przepisy Ordynacji  podatkowej, oraz egzekucja t, , Izba Skarbowa, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy PPSA, I SA/Łd 1276/03 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-06-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Łd 1276/03 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2004-06-02 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2003-08-27
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Arkadiusz Cudak
Jacek Brolik /przewodniczący sprawozdawca/
Paweł Janicki
Symbol z opisem
611 Podatki  i  inne świadczenia pieniężne, do  których   mają zastosowanie przepisy Ordynacji  podatkowej, oraz egzekucja t
Skarżony organ
Izba Skarbowa
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy PPSA
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA J. Brolik (spr.), Sędziowie NSA P. Janicki, A. Cudak, Protokolant A. Łuczyńska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 czerwca 2004 r. sprawy ze skargi P.C. na decyzję Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997 r. postanawia: 1) umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym; 2) zwrócić na rzecz strony skarżącej kwotę 198,40 (sto dziewięćdziesiąt osiem 40/100) zł tytułem zwrotu uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...] Izba Skarbowa w Ł. utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego Ł. w przedmiocie okres lenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1997r.

Na powyższą decyzję strona skarżąca – P.C. z złożył skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego, wnosząc jednocześnie o uchylenie zaskarżonej decyzji.

Przed rozprawą, w piśmie procesowym z dnia 13 maja 2004r. skarżący cofnął skargę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Postępowanie w sprawie należało umorzyć.

Skarga w niniejszej sprawie została złożona do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004r. i postępowanie w sprawie nią wszczętej nie zostało do tego dnia zakończone. Zgodnie z treścią przepisu art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Przepisy wprowadzające ustawę –

Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Dz 2002r.,Nr 153 poz. 1271 ze zm.) sprawy, w których skargi zostały wniesione do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004 roku i postępowanie nie zostało zakończone, podlegają rozpoznaniu przez właściwe wojewódzkie sądy administracyjne na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Stosownie do treści art. 60 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W rozpoznawanej sprawie skarżący skutecznie cofnął skargę, ponieważ z okoliczności faktycznych i prawnych sprawy nie wynika, aby czynność ta zmierzała do obejścia prawa lub była z innych przyczyn niedopuszczalna.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł o umorzeniu postępowania sądowego. Uiszczony wpis sądowy zwrócono na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) w związku z art. 97 § 2 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt