drukuj    zapisz    Powrót do listy

650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku, Koszty sądowe, Prezes Rady Ministrów,  , II SA/Wa 39/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 39/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-14  
Data wpływu
2007-01-09
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Jarosław Trelka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Sygn. powiązane
I OSK 1839/07 - Wyrok NSA z 2008-03-06
Skarżony organ
Prezes Rady Ministrów
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 250
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2002 nr 163 poz 1348 par. 18 ust. 1 pkt 2 lit. "a" w zw. z par. 18 ust. 1 pkt 1 lit. "c" i par. 20
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym : Przewodniczący Asesor WSA - Jarosław Trelka po rozpoznaniu w dniu 14 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku adwokat D. R. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi A. B. na decyzję Prezesa Rady Ministrów z dnia [...] listopada 2006 r. Nr [...] w przedmiocie świadczenia specjalnego postanawia: przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokat D. R. kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) powiększoną o należny podatek od towarów i usług w kwocie 52, 80 zł (pięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy) - tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie o sygn. II SA/Wa 39/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę A. B. na decyzję Prezesa Rady Ministrów z dnia [...] listopada 2006 r. w przedmiocie świadczenia specjalnego.

Skarżąca wystąpiła z wnioskiem o przyznanie jej prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym ustanowienie adwokata. Po przyznaniu jej tego prawa pełnomocnikiem skarżącej została ustanowiona z urzędu adwokat D. R.

W imieniu skarżącej jej pełnomocnik sporządziła i wniosła skargę kasacyjną od powyższego wyroku. W wyroku z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie o sygn. I OSK 1839/07 oddalającym tę skargę kasacyjną Naczelny Sąd Administracyjny pozostawił Sądowi I instancji rozstrzygnięcie kwestii kosztów pomocy prawnej udzielonej skarżącej przez pełnomocnika.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Wniosek pełnomocnika skarżącej jest zasadny.

Stosownie do 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), wyznaczony w ramach prawa pomocy adwokat otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków. Stosownie natomiast do § 18 ust. 1 punkt 2 lit. "a" w zw. z § 18 ust. 1 punkt 1 lit. "c" rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) wynagrodzenie adwokata za sporządzenie skargi kasacyjnej wynosi 240 zł. Wynagrodzenie to powinno być powiększone o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do § 20 przywołanego rozporządzenia wniosek o przyznanie adwokatowi wynagrodzenia powinien zawierać oświadczenie, iż koszty z tym związane nie zostały opłacone. Sąd uznał, że - jak wskazuje ostatnie zdanie uzasadnienia wyroku NSA z 6 marca 2008 r. – pełnomocnik skarżącej złożyła takie oświadczenie przed Sądem II instancji.

Ustanowiony z urzędu pełnomocnik nie otrzymał wynagrodzenia za sporządzenie, wniesienia skargi kasacyjnej i udział w rozprawie przed NSA. W związku z powyższym Sąd orzekł, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt