drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Zawieszono postępowanie., II SA/Łd 687/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-02-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Łd 687/07 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-02-15  
Data wpływu
2007-07-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Grzegorz Szkudlarek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Zawieszono postępowanie.
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 124 par. 1 pkt 1, art. 124 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 15 lutego 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA: Grzegorz Szkudlarek po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia [...] roku, Nr [...] (znak: [...]) w przedmiocie nakazu rozbiórki p o s t a n a w i a: - zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne z dniem 9 października 2007 roku, na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Uzasadnienie

A. K. wniósł w dniu 13 lipca 2007 roku skargę na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia [...] roku w przedmiocie nakazu rozbiórki.

Z treści dokumentów załączonych do akt sądowych wynika, iż uczestnik postępowania – P. K. zmarł w dniu 9 października 2007 roku. Fakt ten potwierdza akt zgonu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z regulacją art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony. Stosownie do treści § 2 zd. I tegoż przepisu, w takim przypadku zawieszenie ma skutek od dnia zdarzenia, które je spowodowało.

Z treści cytowanego przepisu wynika, że stwierdzenie przez Sąd, że strona postępowania, w tym uczestnik postępowania, zmarł w toku postępowania sądowego, obliguje Sąd do zawieszenia postępowania.

Bezsprzecznie Sąd ustalił, że uczestnik postępowania – P. K. zmarł w dniu 9 października 2007 roku.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na mocy przepisu art. 124 § 1 pkt 1 i § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu.Powered by SoftProdukt