drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Przywrócenie terminu, Dyrektor Izby Skarbowej, Przywrócono termin do wniesienia skargi, I SA/Go 866/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Go 866/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.

Data orzeczenia
2007-10-18  
Data wpływu
2007-08-29
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Sędziowie
Jacek Niedzielski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Przywrócenie terminu
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Przywrócono termin do wniesienia skargi
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 87 par.5
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Niedzielski po rozpoznaniu w dniu 18 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku [...] - syndyka masy upadłości [...] (Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego [...]) o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z [...] r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 rok postanowił: przywrócić syndykowi masy upadłości termin do wniesienia skargi.

Uzasadnienie

[...] - syndyk masy upadłości [...] (jako przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego [...]) wniósł o przywrócenie terminu do zaskarżenia wymienionej na wstępie decyzji Dyrektora Izby Skarbowej. Uzasadniając swe żądanie skarżący wskazał, iż skarga złożona w terminie przez samego upadłego została odrzucona postanowieniem WSA w Gorzowie Wielkopolskim, natomiast Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną na to orzeczenie. Podstawą odrzucenia skargi miał być brak legitymacji procesowej [...], gdyż ta od dnia ogłoszenia upadłości przysługuje tylko syndykowi masy upadłości. Syndyk oświadczył, iż o wydaniu zaskarżonej decyzji dowiedział się w dniu 24 lipca 2007 r. z pisma otrzymanego pocztą od pełnomocnika [...].

Postanowienie Sądu Rejonowego o ogłoszeniu upadłości uprawomocniło się [...] października 2005 r.

Z treści zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, iż pełnomocnikowi [...] zaskarżoną decyzję doręczono w dniu 22 grudnia 2005 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) przywrócenie terminu jest możliwe, w razie, gdy uchybienie terminowi nastąpi bez winy strony. Wniosek o przywrócenie terminu należy złożyć w ciągu 7 dni od chwili ustania przyczyny uchybienia terminowi (art. 87 § 1 p.p.s.a.). W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności świadczące o braku winy w niedochowaniu terminu.

W niniejszej nie ma podstaw do kwestionowania oświadczenia syndyka masy upadłości, iż o wydaniu decyzji dowiedział się z pisma pełnomocnika [...] dopiero 24 lipca 2007 r. oraz, że wcześniej nie wiedział o postępowaniu podatkowym dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych. Stąd też należy uznać, iż niezaskarżenie w terminie decyzji Dyrektora Izby Skarbowej nie było przez syndyka zawinione. Należy też uznać, iż okoliczności ległe u podstaw niezaskarżenia przez syndyka decyzji w przepisowym terminie, wyczerpują przesłankę procesową przewidzianą w art. 87 § 5 p.p.s.a.

Uwzględniając powyższe należało postanowić o przywróceniu syndykowi terminu do wniesienia skargi na wskazaną na wstępie decyzję Dyrektora Izby Skarbowej.Powered by SoftProdukt