drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Prawo pomocy, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odmówiono przyznania prawa pomocy, II SA/Gd 66/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-09-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gd 66/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2008-09-02  
Data wpływu
2008-01-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Diana Trzcińska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odmówiono przyznania prawa pomocy
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 2, art. 165
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Referendarz sądowy WSA Diana Trzcińska po rozpoznaniu w dniu 2 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku E. P. o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej skargi oraz Jana na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 2 sierpnia 2005 r. Nr [...] przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego postanawia odmówić E. P. przyznania prawa pomocy przez ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie

E.P. wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przez ustanowienie adwokata. W uzasadnieniu wniosku podała, że jej rodzina liczy cztery osoby. Mieszkanie, które stanowi jej własność, jest w bardzo złym stanie i wymaga ciągłych remontów, co z kolei pochłania sporo pieniędzy. Wnioskodawczyni jest osobą chorą, duże kwoty wydatkuje na leki. Z uzyskiwanych dochodów nie jest w stanie pokryć kosztów ustanowienia adwokata. Z oświadczenia wnioskodawczyni o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynika, że nie posiada żadnego majątku, zaś na dochody rodziny składają się pobory wszystkich członków rodziny w łącznej wysokości 5 650 zł miesięcznie. Wnioskodawczyni oświadczyła, że poza mieszkaniem o powierzchni 56 m2, nie posiada żadnego majątku, oszczędności i przedmiotów wartościowych.

Skarżąca została wezwana do przedłożenia dokumentów źródłowych pismem z dnia 9 lipca 2008 r. (odebranym w dniu 14 lipca 2008 r.), jednak zobowiązania sądu we wskazanym terminie nie wykonała.

Stosownie do treści art. 245 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zmianami), prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Przyznanie zaś prawa pomocy w zakresie częściowym osobie fizycznej następuje, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 2 cytowanej ustawy).

Wnioskodawczyni wraz z mężem po raz pierwszy zwróciła się o zwolnienie od kosztów sądowych wnioskiem z dnia 9 listopada 2005 r. (k. 19 akt). Postanowieniem z dnia 21 listopada 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, w osobie referendarza sądowego, przyznał wnioskodawcom prawo pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie z wpisu sądowego, zaś w pozostałej części odmówił przyznania prawa pomocy. Mając zatem na uwadze fakt, że wnioskodawczyni po raz kolejny zwróciła się z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, tym razem przez ustanowienie adwokata, a pierwszy wniosek został prawomocnie rozstrzygnięty w/w postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 listopada 2005 r. - należało dokonać porównania jej sytuacji majątkowej i możliwości zarobkowych istniejących w dacie złożenia pierwszego wniosku z sytuacją przedstawioną w niniejszym wniosku. Zgodnie bowiem z treścią art. 165 cytowanej wyżej ustawy postanowienia niekończące postępowania w sprawie mogą być uchylane i zmieniane wskutek zmiany okoliczności sprawy, chociażby były zaskarżone, a nawet prawomocne. Analiza ta winna być zatem dokonana pod kątem przytoczenia przez wnioskodawczynię nowych okoliczności faktycznych, nieznanych Sądowi w chwili rozpoznawania pierwszego wniosku, które uzasadniałyby odmienną ocenę jej sytuacji i w konsekwencji - przyznanie prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

Weryfikacja danych ujawnionych przez wnioskodawczynię w uzasadnieniu wniosku oraz oświadczeniu dotyczącym majątku i dochodów wskazuje, iż okoliczności faktyczne, które były podstawą wydania postanowienia w dniu 21 listopada 2005 r., zwłaszcza w zakresie wysokości dochodów, uległy zmianie na korzyść wnioskodawczyni. Wówczas pobory członków rodziny wnioskodawczyni łącznie stanowiły kwotę 2 720 zł miesięcznie, obecnie zaś pobory te są ponad dwukrotnie wyższe i wynoszą 5 650 zł miesięcznie. Nie uległy zmianie zasoby majątkowe wnioskodawców, ani też sytuacja zdrowotna skarżącej, gdyż już wówczas powoływała się ona na swój zły stan zdrowia. W tych okolicznościach, brak jest podstaw do uwzględnienia wniosku strony, bowiem nie zaoferowała ona nowych faktów, które mogłyby skutkować odmienną oceną jej sytuacji materialnej i rodzinnej w kontekście istnienia przesłanek przyznania prawa pomocy. Niezależnie od tego wskazać też należy, że wnioskodawczyni nie ustosunkowała się do wezwania, wynikającego z zarządzenia Sędziego Sprawozdawcy z dnia 11 lipca 2008 r. i nie wyjaśniła, czy zamierza wnosić skargę kasacyjną i czy w związku z tym podtrzymuje wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu. W tej sytuacji, rozpoznano wniosek strony o przyznanie prawa pomocy w kontekście istnienia przesłanek z art. 246 § 1 pkt 2 cytowanej ustawy.

Wobec powyższego, Sąd na mocy przepisu art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 165 cytowanej wyżej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt