drukuj    zapisz    Powrót do listy

6012 Wstrzymanie robót budowlanych, wznowienie tych robót, zaniechanie dalszych robót budowlanych, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odmówiono zawieszenia postępowania, II SA/Rz 841/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-01-31, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Rz 841/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie

Data orzeczenia
2008-01-31  
Data wpływu
2007-10-31
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Sędziowie
Joanna Zdrzałka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6012 Wstrzymanie robót budowlanych, wznowienie tych robót, zaniechanie dalszych robót budowlanych
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Sygn. powiązane
II OZ 554/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-03
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odmówiono zawieszenia postępowania
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 56, art. 125 § 1 pkt 1, art. 126
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 31 stycznia 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący: SWSA Joanna Zdrzałka po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2008 roku w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku W. S. reprezentowanej przez pełnomocnika adwokata R. B. o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi M. Ł. i B. Ł. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] września 2007 roku, nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu zamiennego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych - postanawia - odmówić zawieszenia postępowania.

Uzasadnienie

W dniu 31 października 2007r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Rzeszowie wpłynęła skarga M. Ł. i B. Ł. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] września 2007r., nr [...], którą uchylono decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] maja 2007r., nr [...] zatwierdzającą projekt budowlany zamienny oraz udzielającą pozwolenia na wznowienie robót budowlanych przy budowie budynku gospodarczo – garażowego, zlokalizowanego na działce nr ewid. 1551/3 położonej w D. przy ul. P. i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Pismem z dnia 27 listopada 2007r. reprezentujący uczestniczkę postępowania W. S. adwokat R. B. złożył wniosek o zawieszenie postępowania sądowoadministrcyjnego, uzasadniając, iż przed Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego toczy się postępowanie (znak:[...]) o stwierdzenie nieważności decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] września 2006r., znak [...] nakładającej na M. i B. Ł. obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, dołączając jednocześnie kserokopię zawiadomienia WINB z dnia [...] września 2007r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego. Podniósł jednocześnie, iż postępowanie to zostało najprawdopodobniej wszczęte przed złożeniem przez M. i B. Ł. skargi do WSA w Rzeszowie.

Pełnomocnik W. S. wskazał, że wynik tego postępowania, a zarazem jego rozstrzygnięcie i ewentualne wyeliminowanie z obiegu decyzji z dnia [...] września 2006r. będzie miało decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie, a wydane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie orzeczenie zależy od wyniku toczącego się już postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji i dlatego powołując się na treść art. 125 § 1 pkt. 1 w zw. z art. 56 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – określanej dalej jako p.p.s.a. wniosek o zawieszenie postępowania jest w pełni zasadny.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania, jeśli orzeczenie, które zapadnie w tym drugim postępowaniu, będzie stanowić podstawę rozstrzygnięcia w zawieszonym postępowaniu sądowoadministracyjnym. W takim przypadku w sprawie sądowoadministracyjnej występuje tzw. zagadnienie wstępne (kwestia prejudycjalna), czyli sytuacja, w której uprzednie rozstrzygnięcie określonego zagadnienia, które występuje w sprawie, może wpływać na wynik postępowania, a tym samym uzasadnia celowość wstrzymania czynności w postępowaniu sądowoadministracyjnym do czasu rozstrzygnięcia tej istotnej kwestii. Przez pojęcie zagadnienia wstępnego w postępowaniu sądowoadministracyjnym należy rozumieć przeszkodę powstającą lub ujawniającą się w toku postępowania sądowego, której usunięcie jest istotne z punktu widzenia możliwości realizacji celu postępowania sądowoadministracyjnego i ma bezpośredni wpływ na wynik tego postępowania. Jest to zagadnienie odrębne od sprawy sądowoadministracyjnej, na tle której wystąpiło – (por. T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Komentarz, wyd. LexisNexis, Warszawa 2005 – str. 400).

Celowość zawieszenia postępowania na podstawie art. 125 § 1 pkt. 1 p.p.s.a. należy oceniać między innymi z punktu widzenia wystąpienia w przyszłości przesłanek do ewentualnego wznowienia postępowania sądowoadmnistracyjnego. Uzasadnione będzie jedynie wtedy, gdy orzeczenie, które zapadnie w innym postępowaniu będzie stanowić podstawę rozstrzygnięcia w zawieszonym postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Należy stwierdzić, iż fakultatywne zawieszenie postępowania z przyczyn wymienionych w art. 125 p.p.s.a. następuje z urzędu, lecz jego celowość pozostawiona jest ocenie sądu. "Nie uzasadniają zawieszenia na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 względy ekonomii procesowej (...), a zatem nie ma podstaw do zawieszenia postępowania, jeśli sąd samodzielnie jest w stanie dokonać ustaleń koniecznych do rozstrzygnięcia sprawy (por. uchwałę SN z 17.05.1985r., III CZP 69/84, OSNCP 1986, nr 3, poz. 24)" – zob. cyt. wyżej Komentarz T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska – str. 403).

Druga, ze wskazanych we wniosku pełnomocnika skarżącej adwokata R. B., podstaw zawieszenia – art. 56 p.p.s.a. dotyczy obligatoryjnego zawieszenia postępowania. Przepis ten stanowi, iż w razie wniesienia skargi do sądu po wszczęciu postępowania administracyjnego w celu zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania, postępowanie sądowe podlega zawieszeniu.

Choć w opisywanym stanie faktycznym sprawy organ II instancji, przed wniesieniem skargi, wszczął z urzędu w trybie art. 157 § 2 k.p.a., postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej obowiązku sporządzenia projektu budowlanego zamiennego, to jednak to postępowanie nadzwyczajne prowadzone jest w innej sprawie niż postępowanie zakończone zaskarżoną decyzją i objęte kontrolą Sądu w niniejszym postępowaniu.

Wniosek adwokata skarżącej o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego złożony został z uwagi na wszczęcie w trybie nadzwyczajnym przez organ II instancji postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...].09.2006r., nr [...] w przedmiocie nałożenia na M. i B. Ł. obowiązku sporządzenia projektu budowlanego zamiennego. Sąd uznał, iż wynik tego postępowania, a zarazem jego rozstrzygnięcie nie będzie stanowić tzw. kwestii prejudycjalnej od której zależeć będzie prowadzenie i wydanie rozstrzygnięcia w sprawie ze skargi M. i B. Ł.

Wskazać należy, iż oba postępowania, tj. postępowanie administracyjne wszczęte w trybie nadzwyczajnym oraz postępowanie sądowoadministracyjne wszczęte wniesioną do tut. Sądu skargą, biegną dwutorowo, a wynik nadzwyczajnego kontrolnego postępowania administracyjnego nie będzie stanowić podstawy rozstrzygnięcia w toku kontroli sądowoadministrcyjnej.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić brak podstaw z art. 56 i art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a skutkujących zawieszeniem postępowania sądowego.

Nadto, przepis art. 126 p.p.s.a. przewiduje możliwość zawieszenia postępowania na zgodny wniosek stron. W taki też sposób Sąd potraktował wniosek pełnomocnika W. S. z dnia 27 listopada 2007 r. o zawieszenie postępowania i wezwał strony do złożenia oświadczenia czy wyrażają zgodę na zawieszenie postępowania.

W odpowiedzi na powyższe skarżący M. i B. Ł. nie wyrazili zgody na zawieszenie postępowania, wskazując, iż choć obydwa postępowania pozostają ze sobą w związku to inny jest zakres przedmiotowy każdego z nich, a wniosek

o zawieszenie postępowania zmierza tylko i wyłącznie do jego przedłużenia.

Stanowi to dla Sądu kolejną podstawę do odmowy zawieszenia postępowania

w sprawie.

Z tych też względów, stosownie do treści art. 125 § 1 pkt 1 oraz art. 126 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt