drukuj    zapisz    Powrót do listy

6540, Inne, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Oddalono zażalenie, I OZ 533/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-22, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 533/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-07-22 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-02
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Anna Lech /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6540
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
I OZ 885/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-23
I OZ 10/10 - Postanowienie NSA z 2010-01-20
I OZ 11/10 - Postanowienie NSA z 2010-01-20
Skarżony organ
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2003 nr 221 poz 2193 par. 2 ust. 1 pkt. 7
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 1 i par. 3, art. 214 par. 2, art. 239, art. 184 w zw. z art. 197 i art. 198
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Lech po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2008 r.. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia E. L., J. L. i J. L. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 maja 2008 r., sygn. akt IISA/Wa 113/08 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego J. L. od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1lutego 2008r., sygn. akt II SA/Wa 113/08 o odrzuceniu zażalenia w sprawie ze skargi E. L., J. L. i J. L. na postanowienie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia postanawia oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zarządzeniem z dnia 28 maja 2008 r. wezwał J. L. do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 100 zł od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 lutego 2008 r. o odrzuceniu zażalenia, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

E. L., J. L. i J. L. złożyli zażalenie na to zarządzenie, z którego to zażalenia wynika, że nie zgadzają się z zarządzeniem wzywającym do uiszczenia wpisu, oraz podnosząc merytoryczne kwestie związane ze sprawą z ich skargi.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

zgodnie z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym kosztów sądowych.

Stosownie natomiast do art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.), sąd nie podejmie żadnych czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Zażalenie, które nie zostało należycie opłacone, podlega odrzuceniu, o czym stanowi art. 220 § 3 tej ustawy.

W świetle § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193, ze zm.), wpis stały od zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych wynosi 100 zł.

Podkreślić trzeba, że rozpoznawana sprawa nie mieści się w katalogu, o którym mowa w art. 239 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, czyli zwolnień od ponoszenia kosztów sądowych. Wskazać również trzeba, że J. L. nie zostało przyznane prawo pomocy w zakresie zwolnienia od ponoszenia kosztów sądowych, nie było zatem żadnych usprawiedliwionych podstaw do uznania, że J. L. nie powinien był uiścić wpisu sądowego od złożonego przez siebie zażalenia. Tym bardziej, że koszty sądowe są rodzajem ciężarów publicznoprawnych, które winny być ponoszone przez podmiot inicjujący, na skutek konkretnego pisma, postępowanie, a zwłaszcza wtedy, gdy w sprawie nie można mówić o zwolnieniu od ich ponoszenia. Uznać zatem należy, że Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, prawidłowo wezwał J. L. do ich uiszczenia

Naczelny Sąd Administracyjny pragnie zaznaczyć, że przedmiotem jego oceny była wyłącznie prawidłowość wydania zarządzenia przez Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 maja 2008 r., zatem pozostałe kwestie podnoszone w przedmiotowym zażaleniu nie były przez Sąd rozpatrywane.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 i art. 198 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt