drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, *Odrzucono skargę, I SA/Wr 907/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-09-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 907/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2004-09-20 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2004-06-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Zbigniew Łoboda /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA - Zbigniew Łoboda po rozpoznaniu w dniu 20 września 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A sp. z o. o. w S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie określenia za miesiące od stycznia do grudnia 2001 r. zobowiązania w podatku od towarów usług postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie

W rozpoznawanej sprawie w dniu [...] doręczono skarżącej Spółce wezwanie do uzupełnienia w terminie 7 dni braków skargi pod rygorem jej odrzucenia, poprzez uiszczenie wpisu sądowego i dostarczenie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz umowy spółki. Siedmiodniowy termin upływał w dniu [...] Strona skarżąca w dniu [...] uiściła należny wpis, jednak dotychczas nie uzupełniła pozostałych braków skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 oraz § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, póz. 1270 z późn. zm.) skarga, której braków formalnych pomimo wezwania nie uzupełniono w wyznaczonym terminie, podlega odrzuceniu przez sąd.

Brakiem formalnym skargi było również nie przedłożenie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz umowy spółki, albowiem z nich wynika sposób reprezentacji strony skarżącej. Złożenie tych dokumentów wraz ze skargą umożliwia bowiem ocenę czy skarga jest prawidłowo podpisana, a w ten sposób, czy w istocie pochodzi od strony skarżącej. Stanowi to przesłankę nadania sprawie dalszego biegu. Ponieważ pomimo prawidłowego zawiadomienia strona skarżąca nie uzupełniła braków skargi, Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie powołanego przepisu, orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt