drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Odrzucenie skargi, Wojewoda, Odrzucono skargę, II SA/Rz 61/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-04-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Rz 61/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie

Data orzeczenia
2008-04-03 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-01-22
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Sędziowie
Joanna Zdrzałka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 § 3 w zw. z art. 58 § 1 pkt 3 i § 3, art. 46 § 1 pkt 4, art. 57 § 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Zdrzałka po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg T. W., A. W., T. P., C. W. i A. Ż. na postanowienie Wojewody z dnia [...] listopada 2007 r. Nr [...] w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie pozwolenia na budowę p o s t a n a w i a odrzucić skargi.

Uzasadnienie

T. W., A. W., T. P., C. W. i A. Ż. zaskarżyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie postanowienie Wojewody z dnia [...] listopada 2007 r. Nr [...] utrzymujące w mocy postanowienie Starosty z dnia [...] września 2007 r. NR [...] o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie udzielenia A pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej.

Zgodnie z art. 57 § 1 w zw. z art. 46 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270, ze zm.) – zwanej dalej w skrócie P.p.s.a. – skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, w tym m. in. zawierać podpis strony albo jej pełnomocnika. Do pisma (w tym wypadku skargi) należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, który to wymóg formalny wynika z art. 47 § 1 P.p.s.a.

Od pism wszczynających postępowanie przed sądami administracyjnymi w danej instancji, w tym od skargi, pobiera się wpis stosunkowy lub stały (art. 230 P.p.s.a.).

Wpis od skarg wymienionych na wstępie osób, wniesionych wspólnym pismem, ma charakter wpisu stałego, a jego wysokość określona w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) wynosi 100 zł.

Każdemu ze skarżących (A. Ż. w dniu 5 marca 2008 r., a pozostałym skarżącym w dniu 29 lutego 2008 r.) doręczono wezwanie sądowe do uiszczenia wpisu w wysokości 100 zł oraz dołączenia 50 egzemplarzy odpisów skargi w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. T. W. i T. P. Sąd wezwał również o podpisanie przez nich skarg.

Pomimo tych wezwań i upływu terminu wpis nie został uiszczony, a odpis skargi nie zostały dołączone przez żadnego ze skarżących. Nie zostały także uzupełnione podpisy T. W. i T. P.

Zgodnie z art. 220 § 3 P.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd. Podobne skutki dotyczą nieuzupełnienia w terminie braków formalnych w postaci odpisów skargi i podpisów (art. 58 § 1 pkt 3).

W zaistniałej sytuacji, w oparciu o art. 220 § 3 P.p.s.a. w zw. z art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 P.p.s.a. Sąd postanowił odrzucić skargi T. W., A. W., T. P., C. W. i A. Ż.Powered by SoftProdukt