drukuj    zapisz    Powrót do listy

6550, Odrzucenie skargi, Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Odrzucono skargę, I SA/Op 361/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-02-04, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Op 361/07 - Postanowienie WSA w Opolu

Data orzeczenia
2008-02-04 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2007-11-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Sędziowie
Grzegorz Gocki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6550
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II GSK 550/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-18
Skarżony organ
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Gocki po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w O. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W związku z wywiedzeniem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu przez J. K. skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w O. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału tut. Sądu z dnia 27 grudnia 2007r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 660 zł., w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Jako podstawę ustalenia wysokości wpisu wskazano § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221 poz. 2193). Równocześnie w powyższym zarządzeniu wskazano skarżącemu sposób uiszczenia wpisu sądowego, a mianowicie, albo w kasie Sądu, bądź na rachunek bankowy Sądu.

Ponieważ odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu został doręczony skarżącemu za zwrotnym potwierdzeniem jego odbioru w dniu 17 stycznia 2008r. stosowny wpis należało uiścić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 stycznia 2008r.

W zakreślonym terminie skarżący nie uiścił wpisu od skargi. Jednocześnie pismem z dnia 24 stycznia 2008r. zwrócił się do Sądu o zaliczenie na poczet wpisu od skargi dokonanej przez niego wpłaty wpisu sądowego w innej sprawie uprzednio zawisłej przed tut. Sądem pod sygn. akt II SA/Op 476/06, która zakończyła się wyrokiem z dnia 28 grudnia 2007r. uwzględniającym jego skargę wywiedzioną również na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w O.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:

Zgodnie z brzmieniem art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153 poz. 1270, ze zm.- zwanej dalej- ppsa ), Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata, przy czym w myśl art. 214 § 1 tej ustawy do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki (chyba że ustawa stanowi inaczej).

Ponieważ termin do uiszczenia wpisu od skargi upłynął z dniem 24 stycznia 2008 r., a z poczynionych ustaleń bezspornie wynika, że do tego dnia skarżący go nie uiścił zarówno w kasie Sądu , bądź na rachunek bankowy , w świetle art. 220 § 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarga podlegała odrzuceniu.

Wprawdzie w ramach pisma z dnia 24 stycznia 2008r. skarżący zawarł prośbę o zaliczenie mu na poczet wpisu sądowego należnego w niniejszej sprawie, wpisu jaki uiścił on już uprzednio do innej sprawy , jednakże wskazywana przez skarżącego forma uiszczenia wpisu od skargi w ramach swoistego potrącenia wierzytelności jest niedopuszczalna. Skarżący został szczegółowo poinformowany o przewidzianych prawem formach regulowania należności z tytułu wpisu od skargi, a podjęte przez niego czynności zmierzające do uregulowania należności sądowej w inny sposób, nie może być uznane za skuteczne. Ponadto, wbrew twierdzeniom strony, nie istnieje też żadna wierzytelność, mogąca podlegać ewentualnemu zaliczeniu na poczet wpisu sądowego w niniejszej sprawie. Wprawdzie w ramach powołanego przez stronę nieprawomocnego wyroku tut. Sądu z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie o sygnaturze II SA/Op 476/06 zasądzono na rzecz skarżącego kwotę 1080 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego, jednakże obowiązek ten dotyczył Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w O., a nie od Sądu. Zgodnie bowiem z uregulowaniem art. 200 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w razie uwzględnienia skargi przez sąd pierwszej instancji przysługuje skarżącemu od organu , który wydał zaskarżony akt lub podjął zaskarżoną czynność , albo dopuścił się bezczynności, zwrot kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw. W ramach obowiązku zwrotu kosztów postępowania mieszczą się także opłaty sądowe uiszczone przez skarżącego z tytułu wpisu od skargi. Dlatego też zasądzony na rzecz skarżącego wyrokiem z dnia 28 grudnia 2007r. zwrot kosztów postępowania sądowego, dotyczy nie obowiązku Sądu, ale organu którego decyzja była przedmiotem zaskarżenia.

Uiszczony zaś przez skarżącego uprzednio wpis sądowy do sprawy o sygnaturze II SA/Op 476/06, był jak najbardziej wpisem należnym, i nie podlega zwrotowi przez Sąd, a jedynie skarżącemu przysługuje po prawomocności wyroku, prawo do regresu poniesionych przez niego kosztów sądowych od strony przeciwnej. Tak więc nie można uznać, aby skarżący posiadał z tego tytułu wierzytelność pieniężną w stosunku do Sądu, która według niego miałaby podlegać potrąceniu na poczet wpisu od skargi w niniejszej sprawie.

Z tych też względów orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt