drukuj    zapisz    Powrót do listy

6239 Inne o symbolu podstawowym 623, Odrzucenie skargi, Inspektor Inspekcji Handlowej, Odrzucono skargę, VI SA/Wa 892/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 892/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-18 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-05-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Izabela Głowacka-Klimas /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6239 Inne o symbolu podstawowym 623
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Inspektor Inspekcji Handlowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 18 czerwca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. F. na postanowienie Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej z dnia [...] lutego 2008 r., Nr [...] w przedmiocie obciążenia kosztami badań laboratoryjnych postanawia: odrzucić skargę;

Uzasadnienie

Dnia [...] marca 2008 r. M. F. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, skargę na postanowienie Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej z dnia [...] lutego 2008 r., Nr [...] w przedmiocie obciążenia kosztami badań laboratoryjnych.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia [...] maja 2008 r., pismem z dnia [...] maja 2008 r., skarżący został wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w wysokości 100 złotych w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to doręczono skarżącemu dnia [...] maja 2008 r.

Do dnia [...] maja 2008 r., w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie zidentyfikowano ww. wpłaty wpisu sądowego (informacja z Oddziału Finansowo-Budżetowego).

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej cytowanej także jako p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, to jest od skargi, skargi kasacyjnej, zażalenia oraz skargi o wznowienie postępowania, pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

Natomiast w myśl art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo do uiszczenia opłaty w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli pomimo tego wezwania od skargi nie został uiszczony należny wpis, podlega ona odrzuceniu przez Sąd.

Wezwanie do uiszczenia wpisu doręczono skarżącemu dnia [...] maja 2008 r., zatem siedmiodniowy termin uiszczenia wpisu upłynął dnia [...] maja 2008 r. Jednakże do dnia [...] maja 2008 r. wpis nie został uiszczony.

Z tego względu, zgodnie z art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił jak w sentencji orzeczenia.Powered by SoftProdukt