drukuj    zapisz    Powrót do listy

0002, Wyłączenie sędziego, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Pozostawiono wniosek bez rozpoznania, III SO/Łd 9/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-07-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SO/Łd 9/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-07-29 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2008-05-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Teresa Rutkowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
0002
Hasła tematyczne
Wyłączenie sędziego
Sygn. powiązane
II FZ 502/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-02
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Pozostawiono wniosek bez rozpoznania
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 20 par. 1, art. 49 par. 1 i 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział III w składzie następującym: Sędzia NSA – Teresa Rutkowska po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku D. A. o wyłączenie sędziów Wydziału I od rozpoznania wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie I SA/Łd 292/08 ze skargi D. A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie z wniosku o umorzenie zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości za 2005 r. zarządza: pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Uzasadnienie

III SO/Łd 9/08

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 19 maja 2008 r skarżąca D. A. wnosząc sprzeciw od postanowienia z dnia 16 kwietnia 2008 r odmawiającego przyznania prawa pomocy wydanego w sprawie I SA/Łd 292/08 przez referendarza sądowego jednocześnie zwróciła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Łodzi o rozpoznanie jej wniosku o przyznanie prawa pomocy przez inny skład Sądu spoza Wydziału I.

Wniosek ten potraktowany został jako wniosek o wyłączenie sędziów Wydziału I od rozpoznawania wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie I SA/Łd 292/08 i przekazany przez Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi do rozpoznania do Wydziału III tego Sądu.

Zarządzeniem z dnia 29 maja 2008 r. D. A. została wezwana do usunięcia braków formalnych wniosku przez wskazanie imiennie sędziów, których dotyczy wniosek o wyłączenie oraz uzasadnienie każdego wniosku przez uprawdopodobnienie przyczyn wyłączenia w terminie 7 dni – pod rygorem odrzucenia wniosku.

Zarządzenie zostało doręczone wnioskodawczyni w dniu 2 lipca 2008 r. (dowód doręczenia w aktach sprawy).

W wyznaczonym terminie braki formalne wniosku nie zostały uzupełnione.

Przewodniczący zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 20 par 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) [dalej p.p.s.a.] wniosek o wyłączenie sędziego strona zgłasza na piśmie lub ustnie do protokołu posiedzenia w sądzie , w którym sprawa się toczy, uprawdopodabniając przyczyny wyłączenia.

Oprócz elementów formalnych wskazanych w art. 46 p.p.s.a. wniosek taki musi zawierać: a/ wskazanie sędziego, którego dotyczy, b/ podanie przyczyny uzasadniającej wyłączenie, c/ uprawdopodobnienie tej przyczyny wyłączenia przez wskazanie dowodów, które mają czynić prawdopodobnymi podane przez stronę okoliczności.

Ponieważ przepisy art.18-23 p.p.s.a. zezwalają jedynie na wyłączenie sędziego, wyłączenie wszystkich sędziów danego wydziału od udziału w sprawie może nastąpić dopiero w wypadku wykazania co do każdego z tych sędziów, że zachodzą przyczyny wyłączenia. Z tych względów do wnioskodawczyni skierowane zostało wezwanie do uzupełnienia braków wniosku o podanej wyżej treści. Pomimo wezwania braki wniosku nie zostały uzupełnione.

Stosownie do przepisu art. 49 par 1 p.p.s.a. jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Natomiast w myśl art. 49 par 2 zd. 1 wskazanej ustawy, jeżeli strona nie uzupełniła lub nie poprawiła pisma w terminie, przewodniczący zarządza pozostawienie pisma bez rozpoznania.

Ponieważ w rozpoznawanej sprawie skarżąca nie uzupełniła brakujących danych, co uniemożliwiało nadanie wnioskowi prawidłowego biegu, na podstawie art. 49 par 2 p.p.s.a. należało orzec jak w sentencji.

Zaznaczyć jedynie należy, że omyłkowe wezwanie wnioskodawczyni do uzupełnienia braków wniosku pod rygorem "odrzucenia wniosku" zamiast pod rygorem "pozostawienia wniosku bez rozpoznania" nie stoi na przeszkodzie do wydania niniejszego zarządzenia, bowiem odrzucenie pisma wywołuje skutek dalej idący od pozostawienia pisma bez rozpoznania. Pod rygorem "odrzucenia" strony wzywane są do uzupełnienia braków pism stanowiących środki zaskarżenia, co w niniejszym przypadku nie ma miejsca.

e.o.Powered by SoftProdukt