drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, *Odrzucono skargę, I SA/Wr 1104/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-09-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 1104/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2007-09-24 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2004-07-19
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Ireneusz Dukiel /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ireneusz Dukiel po rozpoznaniu w dniu 24 września 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A Sp. z o.o. w W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. O/Z w W. z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia zarzutów na postępowanie egzekucyjne i umorzenia postępowania w sprawie postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W dniu [...]r. doręczono skarżącej Spółce – w trybie art. 73 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. ) zwanej dalej p.p.s.a. - wezwanie do uzupełnienia w terminie 7 dni braków skargi pod rygorem jej odrzucenia, poprzez uiszczenie należnego wpisu sądowego. Wyznaczony termin upływał z dniem [...]r., jednakże dotychczas nie uzupełniono w/w braku skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 73 p.p.s.a.- w razie niemożności doręczenia pisma

w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających, pismo składa się na okres siedmiu dni w placówce pocztowej lub w urzędzie gminy, a zawiadomienie o tym umieszcza w skrzynce na korespondencję, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń i w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia tego okresu. Z akt sprawy wynika, iż dwukrotnie (w dniach [...] i [...]r.) informację

o odbiorze przesyłki zawierającej zarządzenie Sądu pozostawiano w skrzynce oddawczej adresata i dlatego doręczenie wezwania jakie nastąpiło w dniu [...]. należy uznać za skuteczne.

Z kolei stosownie do treści art. 220 § 1 powołanej ustawy, sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Jeśli skarga dotknięta jest powyższym brakiem strona wzywana jest do jego uzupełnienia, a nie usunięcie braku w wyznaczonym terminie powoduje odrzucenie skargi (220 § 3 u.p.s.a).

Strona skarżąca pomimo prawidłowo doręczonego wezwania do uzupełnienia należnego wpisu sądowego nie dopełniła w/w czynności w zakreślonym terminie

i dlatego Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencjiPowered by SoftProdukt