drukuj    zapisz    Powrót do listy

6553, Inne, Prezes Agencji Rynku Rolnego, Odrzucono zażalenie, V SA/Wa 200/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

V SA/Wa 200/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-16  
Data wpływu
2008-01-15
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Piotr Kraczowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6553
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II GZ 265/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-16
II GZ 48/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-18
II GZ 145/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-30
Skarżony organ
Prezes Agencji Rynku Rolnego
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 178, 197 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący – asesor WSA – Piotr Kraczowski po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia E. L., J. L., J.L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 maja 2008 r. sygn. akt V SA/Wa 200/08 odrzucającego skargę kasacyjną E. L., J.L., J. L. na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia [...] października 2006 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości należnej opłaty w związku z przekroczeniem indywidualnej ilości referencyjnej; postanawia: – odrzucić zażalenie –

Uzasadnienie

Postanowieniem z 20 maja 2008 r. sygn. akt V SA/Wa 200/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę kasacyjną skarżących – E. L., J. L. i J. L. – na decyzję Prezesa Agencji Rynku Ministra Rolnego z [...] października 2006 r. w przedmiocie ustalenia wysokości należnej opłaty w związku z przekroczeniem indywidualnej ilości referencyjnej, z powodu nie sporządzenia skargi kasacyjnej przez adwokata lub radcę prawnego.

26 maja 2008 r. doręczono skarżącym powyższe postanowienie wraz z uzasadnieniem i pouczono ich o możliwości złożenia zażalenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od daty doręczenia postanowienia. Wskazano także, iż zażalenie powinno być sporządzone przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym.

Tymczasem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęło 27 maja 2008 r. pismo nazwane "zażalenie, wniosek wraz ze skargą" sporządzone osobiście przez skarżących, z którego wynika ich niezadowolenie z otrzymanego postanowienia z 20 maja 2008 r., które zaskarżają w całości i wnoszą o jego uchylenie, jak również pozostałych w sprawie postanowień. Zatem z treści pisma wynika, iż skarżący wnieśli zażalenie.

Zgodnie z treścią art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; zwanej dalej: "p.p.s.a.") zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego.

Z uwagi na to, że zażalenie, którego przedmiotem jest postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej z 20 maja 2008 r. nie zostało sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego jest ono niedopuszczalne. Sporządzanie powyższego zażalenia osobiście przez skarżących z naruszeniem art. 194 § 4 w związku z 175 p.p.s.a. jest brakiem zażalenia, które uzasadnia jego odrzucenie.

Zatem działając na podstawie art. 178 p.p.s.a. (który na podstawie art. 197 § 2 p.p.s.a. ma odpowiednie zastosowanie do zażalenia) – wojewódzki sąd administracyjny odrzuca na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną (także zażalenie – przyp. włas.) wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie – orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt