drukuj    zapisz    Powrót do listy

6032 Inne z zakresu prawa o ruchu drogowym, Odrzucenie skargi kasacyjnej, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, *Odrzucono skargę kasacyjną, III SA/Wr 146/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wr 146/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-04-25  
Data wpływu
2008-02-22
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Józef Kremis /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6032 Inne z zakresu prawa o ruchu drogowym
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Sygn. powiązane
I OZ 526/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-18
I OZ 536/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-22
I SA/Wa 788/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-27
I OSK 339/09 - Wyrok NSA z 2009-12-18
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
*Odrzucono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 175 par. 1-3, art. 178
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA - Józef Kremis, , , po rozpoznaniu w dniu ... r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej O R od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia [...] r., sygn. akt [...] w którym Sąd odrzucił skargę O R na postanowienie S K O w W z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie uzgodnienia włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego budową garaży. postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

W rozpoznawanej sprawie postanowieniem z dnia ....r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odrzucił skargę O R na postanowienie S K O w W z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie uzgodnienia włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego budową garaży.

Odpis postanowienia z uzasadnieniem doręczono, w trybie zastępczym wynikającym z art. 72 p.p.s.a., córce skarżącego (E R ) jako "osobie uprawnionej do odbioru przesyłki" w dniu 21 marca 2008 r. (adnotacja na zwrotnym potwierdzeniu odbioru) wraz z pouczeniem o możliwości złożenia od powyższego rozstrzygnięcia w terminie trzydziestu dni od daty jego doręczenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, sporządzonej przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym.

Pismem, nadanym w U P "...’ w dniu 18 kwietnia 2008 r. (data stempla pocztowego), a sporządzonym i podpisanym przez skarżącego O R , wniesiona została "skarga kasacyjna" na wskazane powyżej postanowienie. W piśmie tym skarżący wniósł o "kasację" zaskarżonego postanowienia oraz o przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Sąd I instancji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

W myśl art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), powoływanej w dalszych wywodach jako "p.p.s.a.", skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni 30 od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Nadto zgodnie z art. 175 tej samej ustawy, skarga winna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Fakt legitymowania się przez osobę, która podpisała skargę kasacyjną uprawnieniem do jej sporządzenia powinien być przy tym udokumentowany wraz ze złożeniem takiej skargi lub przed upływem terminu do

Sygn. akt III SA/Wr 146/08

jej wniesienia. Braku tego nie można uzupełnić, a skargi "sanować", natomiast stwierdzenie uchybienia w tym względzie skutkuje odrzuceniem skargi na podstawie art. 178 p.p.s.a jako niedopuszczalnej (tak NSA w postanowieniu z dnia 8 września 2004 r., FSK 371/04, niepubl.).

W niniejszej sprawie Sąd prawidłowo pouczył skarżącego o sposobie oraz terminie wniesienia skargi kasacyjnej (odpis postanowienia w przedmiocie odrzucenia skargi wraz uzasadnieniem i pouczeniem doręczono córce skarżącego, jako osobie uprawnionej do odbioru przesyłki, w dniu 21 marca 2008 r. (adnotacja na zwrotnym potwierdzeniu odbioru)), a mimo to skarżący, chociaż nie należy do wyżej wskazanych podmiotów, sam sporządził oraz wniósł skargę kasacyjną, czym bezsprzecznie naruszył przepis art. 175 § 1-3 p.p.s.a.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, na podstawie art. 178 w związku z art. 175 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt